Door op 3 juni 2014

Zorg, jeugdzorg en werk gaat PvdA kritisch volgen

jeugdzorgDe PvdA heeft belangrijke toezeggingen binnengehaald, waardoor de uitwerking van het beleidsplan over zorg, jeugdzorg en werk beter zal verlopen.

In de aanloop naar dit beleidsplan ‘Beter voor elkaar’ heeft de fractie veel werkbezoeken afgelegd. Het beleidsplan geeft aan hoe zorg (wmo), jeugdzorg en werk (participatiewet) straks in de gemeente Alphen aan den Rijn uitgevoerd gaat worden. Tijdens de werkbezoeken heeft de fractie gesproken met professionals die met hart en ziel zich inzetten voor de ondersteuning en verzorging van anderen. En gesproken met inwoners die via preventieve wijkgerichte activiteiten dan wel via professionele zorg worden ondersteund. Dankzij deze werkbezoeken heeft de PvdA tijdens de behandeling van het beleidsplan een aantal moties ingediend om de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk te verbeteren.

Tijdens een indrukwekkend werkbezoek bij het kinderdienstencentrum van Ipse de Brugge is de fractie op het idee gekomen om de motie over het maken van afspraken tussen het onderwijs en gemeente op te stellen. De motie heeft betrekking op kinderen die zowel onder de jeugdwet als onder passend onderwijs kunnen vallen. Bij het kinderdienstencentrum is de grens tussen de jeugdwet en passend onderwijs moeilijk te onderscheiden. Het is belangrijk dat kinderen geen financiële speelbal worden tussen het landelijk gefinancierde passend onderwijs en straks gemeentelijke gefinancierde jeugdzorg. De noodzaak voor het maken van afspraken met name over de grensgevallen tussen passend onderwijs en de jeugdwet wordt ook erkend door de wethouder. Hij heeft toegezegd de motie uit te voeren en de raad te informeren over de afspraken die worden gemaakt.

Bij een huisbezoek in Boskoop met een hulpverlener van MEE en een informerend gesprek met jeugd GGZ en Horizon is het belang van professionaliteit duidelijk geworden voor de fractie. Men kan niet zomaar iemand op huisbezoek sturen naar inwoners. Een professional is belangrijk om de zorg en ondersteuning van inwoners in kaart te brengen. Om die reden heeft de fractie een aantal criteria opgenomen in een motie om het college kaders mee te geven bij de aanbesteding van zorg. Deze motie is uiteindelijk aangehouden vanwege de extra geplande raadsvergadering over de inkoop van zorg.

Het amendement om de eigen bijdrage bij collectieve WMO-voorzieningen onmogelijk te maken, is bedacht bij een bezoek aan het handwerkcafé dat elke dinsdagmiddel in het wijkcentrum Kerk en Zanen plaatsvindt en het mantelzorgcafé waar mantelzorgers worden ondersteund. Allemaal voorzieningen die zo laagdrempelig gegeven moeten worden. Een eigen bijdrage zal de drempel alleen maar verhogen. Helaas was er geen meerderheid in de gemeenteraad om een eigen bijdrage op collectieve WMO-voorzieningen geheel uit te sluiten.

Het belang van preventie is de fractie veelvuldig tegengekomen, maar de fractie denkt vooral aan de koffieochtend van Doen Ja waar inwoners op een hele leuke wijze hun zorgen en verhalen met elkaar deelden. De wethouder had reeds tijdens het RTG-O toegezegd dat hij de raad via de raadsklankbordgroep gaat informeren over de huidige preventieve maatregelen die er in de gemeente zijn.