Zekerheid Bieden

26 januari 2018

De economie herstelt zich in rap tempo, het aantal vacatures stijgt en de kans dat werkzoekenden een baan vinden is in jaren niet zo groot geweest. Toch blijft actieve inzet van de gemeente nodig, want te veel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking heeft of na z’n 50e werkloos is geworden, komt nauwelijks meer aan een baan. En jongeren van allochtone afkomst worden vaak gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk.

De arbeidsmarkt verandert. Sommige beroepen verdwijnen voorgoed terwijl juist op specifieke terreinen een groot tekort dreigt aan vakmensen. Bijzondere inzet is nodig om de werkzoekenden die vandaag moeilijk bemiddelbaar zijn klaar te stomen voor de banen van morgen.
Wat we als PvdA ook willen is dat de gemeente de werkgevers kent, weet wat er speelt en de lokale en regionale arbeidsmarkt goed in beeld heeft. Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen worden geholpen. De gemeente adviseert en ondersteunt hen zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de vele ingewikkelde regelingen op het gebied van scholing, coaching en loonkostensubsidie.

Alphen aan den Rijn kent vele initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en inkomensondersteuning. De PvdA juicht deze initiatieven toe en wil dat de gemeente zich actief inzet om de onderlinge afstemming en samenwerking te bevorderen. Door het bundelen van capaciteit, kennis en ervaring ontstaat een lokaal netwerk op het brede terrein van werk en inkomen waarbinnen gemeente, onderwijs, bedrijfsleven en (vrijwilligers-)organisaties elkaar vinden en versterken.

PvdA Alphen aan den Rijn staat voor:
– voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus.
– inzet van re-integratiebudget voor de meest kwetsbare groepen, niet alleen voor degenen die makkelijk bemiddelbaar zijn.
– een bijstandsbeleid waarbij de menselijke maat leidend is. Dat betekent dat het oplossen van het probleem het uitgangspunt is en niet het volgen van regels en systemen.
– inzet van scholingsbudgetten om de veranderende arbeidsmarkt bereikbaar te maken voor werkzoekenden.
– een actieve werkgeversbenadering.
– gerichte aandacht en hulp voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Armoede en schulden

Welvaart is niet eerlijk verdeeld. De PvdA legt zich daar niet bij neer maar zoekt naar manieren om armoede op te sporen en te bestrijden. De gemeente wacht niet af tot mensen de weg naar het stadhuis vinden en al in de problemen zitten, maar probeert het ontstaan van schulden en isolement voor te zijn door actief beleid te voeren.

PvdA Alphen aan den Rijn staat voor:
– armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen.
– een gemeente die gebruik maakt van de ‘ogen en oren’ in de wijk om probleemsituaties snel te signaleren. Intensieve samenwerking met politie, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties is essentieel.
– het terugdringen van problematische schulden, onder andere door hulpverleners de beschikking te geven over een bureaucratievrij budget.

‘Overal in Nederland wonen mensen met schulden. Je komt er zo in, maar kom er maar eens uit. Want wie niet meer kan betalen, die wordt verder op kosten gejaagd. En wie daarna van zijn schulden af wil komen, moet een bureaucratische triatlon lopen – ongetraind.’ Uit: Campagne Schuldvrij!