Door op 25 juni 2014

Studio Oosterman, voorbereidingsbesluit en vrijstelling verbouwing Noordeinde 62 Aarlanderveen

Studio OostermanDonderdag 19 juni lag het voorbereidingsbesluit en vrijstelling verbouwing Noordeinde 62 Aarlanderveen voor. Een onderwerp met een lange historie en veel emoties. De PvdA was van mening dat de knoop toch een keer moest worden doorgehakt. Voor en tegenstanders bleven elkaar bestoken met de voors en de tegens en namen daarbij de raad mee in hun communicatie. Daaruit bleek dat er toch zicht was op een compromis waar de meeste voor en tegenstanders zich in konden vinden. Om die reden hebben wij een motie en een amendement ingediend.
Amendement Noordeinde 62 Aarlanderveen
Agendapunt 5
Gemeenteraad bijeen op 19 juni ’14
Het raadsbesluit Noordeinde 62 Aarlanderveen te amenderen als volgt:
Aan het besluit het volgende beslispunt toe te voegen:
6. In de herziening van het bestemmingsplan Aarlanderveen een voorschrift op grond van ruimtelijke ordeningsmotieven op te nemen waarbij het bezoekersaantal gemaximaliseerd wordt op 350 personen.
Toelichting:
Na hoor en wederhoor toegepast te hebben, blijkt het volgende. Studio Oosterman heeft extra ruimte nodig in het kader van wisselruimte en opslag van materialen. Oosterman heeft aangegeven niet te streven naar uitbreiding van bezoekersaantallen. De bezwaarmakers vrezen dat de uitbreiding van Oosterman leidt tot hogere bezoekersaantallen en dientengevolge tot meer parkeer- en geluidoverlast in de buurt.
Teneinde de bezwaarmakers tegemoet te komen en de kloof te verkleinen tussen Oosterman en de bezwaarmakers om zodoende draagvlak te creëren is het gewenst over de bezoekersaantallen eenduidigheid te hebben, voor nu en in de toekomst.
Wij gaan ervan uit dat het college Studio Oosterman per ommegaande informeert.

Motie Parkeren Studio Oosterman
Agendapunt 5
Gemeenteraad bijeen op 19 juni ’14
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende:
– dat het parkeren op de openbare weg c.q. het Noordeinde 62 een probleem is vanwege het feit dat grote motorvoertuigen zoals touringcars niet het parkeerterrein van Studio Oosterman op en af kunnen rijden;
– dat omwonenden en Studio Oosterman die situatie als onwenselijk en hinderlijk beschouwen;
– dat het in- en uitstappen van buspassagiers op de openbare weg tot gevaarlijke situaties leidt.
Overwegende:
– dat het college in de brief van 16 juni aangeeft dat parkeren op eigen terrein moet worden opgelost;
– dat het college in genoemde brief ook aangeeft dat parkeergelegenheid moet blijven bestaan voor kerkgangers van de Christelijke Gereformeerde Kerk.
Verzoekt:
het college te onderzoeken of een parkeerverbod bij Noordeinde 62 voor de avond- en nachtelijke uren kan worden ingesteld en de raad hierover op korte termijn te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.