Door op 19 december 2014

PvdA komt op voor de bewoners van de Parklaan in Boskoop

ParklaanBij de behandeling van de herziening van het bestemmingsplan Parklaan-Oost bleek dat de geluidsbelasting en de verkeersproblematiek groot is.
In een rapport staat dat het woon- en leefklimaat van het plangebied zeer matig is. De voorkeurswaarde van geluidsbelasting is normaal 48 decibels. In de Parklaan is er sprake van een geluidsbelasting van 61 decibels. Dat vindt de PvdA onaanvaardbaar.
Om op korte termijn maatregelen te kunnen treffen, heeft de PvdA, samen met het CDA, voorgesteld om het tijdelijk ingestelde eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens op de Parklaan structureel in te voeren waardoor de geluid- en verkeershinder worden teruggebracht tot een acceptabeler niveau.
Daarnaast loopt een onderzoek naar de totale verkeersstructuur in Boskoop. De PvdA vindt dat er alternatieve routes voor het vrachtverkeer gezocht moeten worden, zodat op termijn een totaal vrachtwagenverbod (incl. ander zwaar verkeer) ingesteld kan worden op de Parklaan.
De wethouder heeft de voorstellen overgenomen en gaat ermee aan de slag.

Zie hieronder de motie, die ingediend is in de raad van 18 december 2014 en overgenomen is door de wethouder.

Agendapunt 6: Bestemmingsplan ‘Herziening Parklaan –Oost 2013’
De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 18 december 2014.
overwegende dat:
– bij de behandeling van de herziening van het bestemmingsplan Parklaan-Oost 2013 de verkeersproblematiek, incl. geluidbelasting van de gehele Parklaan in Boskoop uitgebreid aan de orde is geweest;
– de Parklaan niet alleen als woonstraat wordt gebruikt, maar mede als toegangsroute voor de in de directe nabijheid gevestigde bedrijven;
– de Parklaan weliswaar in beide richtingen voor vrachtverkeer bereikbaar is, maar deze elkaar niet of nauwelijks kunnen passeren;
– veel fietsverkeer gebruik maakt van de Parklaan, waaronder schoolgaande kinderen (richting Alphen aan den Rijn) en ouders die hun kinderen begeleiden, andere bewoners en bezoekers,
– daardoor niet alleen de (verkeer)veiligheid in het geding is, maar ook de geluid- en verkeerhinder als gevolg van het vele vrachtverkeer;
– het woon- en leefklimaat aan de Parklaan moet worden verbeterd;
verzoekt het college:
– om het tijdelijke ingestelde eenrichtingverkeer voor vrachtwagens op de Parklaan structureel te maken waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd en de geluiden verkeershinder wordt teruggebracht tot een acceptabeler niveau;
– om in het lopende onderzoek naar de totale verkeersstructuur in Boskoop prioriteit te geven aan het zoeken van alternatieve routes voor het vrachtverkeer (incl. ander zwaar verkeer) dat nu gebruik maakt van de Parklaan.
En gaat over tot de orde van de dag.