Door op 6 november 2014

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N207-Zuid

ZaansRietveldBijdrage PvdA in de Raad van 4 november wat betreft notitie MER N 207 Zuid.

De gemeenteraad moet beslissen over deze notitie. Waar gaat het over?
Indien er een probleem is met provinciale wegen, zoals de N207 of de N209, moet de provincie dat oplossen.
Indien de oplossing bestaat uit het aanleggen van wegen, kan daarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig zijn waarvoor dan tevoren een milieu-effectrapport moet worden gemaakt. Daarin wordt onderzocht wat de milieueffecten van de verschillende alternatieven zijn.
Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, in dit geval grotendeels Alphen aan den Rijn. Dan geeft de gemeenteraad als bevoegd gezag aan de provincie de mogelijkheid de weg aan te leggen.
Op basis van het MER, een onderzoeksrapport, moet de gemeenteraad beslissen of hij inderdaad het bestemmingsplan wil aanpassen.
Omdat een onderzoeksrapport met onjuiste uitgangspunten geen basis kan zijn voor een besluit, is bepaald dat tevoren de gemeenteraad door middel van een Notitie Reikwijdte en Detail aangeeft WAT moet worden onderzocht en met welk detailniveau. Zo heeft het geen zin iets te onderzoeken als bij voorbaat al vaststaat dat de nadelen te groot zullen zijn.
Welk probleem wil de provincie oplossen?
In de Quickscan N 207 Zuid (het verkeersrapport, blz 6) staat dat het gaat om
– de verkeersrafwikkeling
(Zijde-Roemer-Noordeinde), de N207 in Boskoop, de N209 In Hazerswoude-Dorp, de Zijde in Boskoop)
– bereikbaarheid
(het noordwesten van de Greenport)
– leefbaarheid
(Zijde, Hazerswoude-Dorp, Noordeinde)

Is er wel een probleem?
Bereikbaarheid
Het westelijke sierteeltgebied kent intern smalle weggetjes die zich niet lenen voor vrachtverkeer. Er is een flink leefbaarheidsprobleem voor de bewoners in het sierteeltgebied. De interne weggetjes voldoen niet meer.
Maar als dat probleem is opgelost kan het verkeer via Roemer of Middelweg naar de Hoogeveenseweg en van daar via Bleiswijk naar de A12 of via de Gemeneweg naar de N11. Indien uiteindelijk het PCT terrein zich zou ontwikkelen, kan dat verkeer ook via de Hoogeveense weg afgewikkeld worden.
In het verkeersrapport staat (Bijlage 2, het verkeersmodel, blz B2-1) dat het gebaseerd is op het rekenmodel RVMH 2.1 dat weer gebaseerd is op scenario GE van het CPB). Dat scenario (global economy) gaat uit van hoge groeicijfers. Die hoge groei levert veel verkeer op en dus veel op te lossen problemen. Op dezelfde bladzij staat dat de prognoses van (ook) dit RVMH-model hoog zijn te noemen in het licht van de huidige crisis

.
Het is niet realistisch uit te gaan van dit GE scenario met hoge groeicijfers. De economie van Europa groeit (net als van Japan) niet of nauwelijks, ondanks zeer lage rentes
Daarom kan beter van het RC scenario (regional communities) van het CPB worden uitgegaan met lagere prognoses. De ontwikkelingen waarvan het verkeersrapport uitgaat moeten op zijn minst later in de tijd of in kleinere omvang in de prognoses worden opgenomen.
Het is zeer de vraag in welke mate dan nog de verkeersproblemen bestaan, die nu via aanleg van nieuwe (provinciale) wegen zouden moeten worden opgelost. Ook moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen zoals meer vanuit huis werken en geautomatiseerde auto’s.
Uit de zienswijzebeantwoording bij 1d en 18d blijkt dat ook het college vindt dat een model moet worden doorgerekend met een lage economische groei en ook de referentiesituatie. Daarbij moet OOK serieus worden gekeken of de gedachte autonome ontwikkelingen zich werkelijk zullen voordoen.
Al met al zijn we dus nu niet bezig met de eerste stap in de aanleg van nieuwe wegen, maar zijn we bezig met een onderzoek hoe groot het probleem eigenlijk is.
De bereikbaarheid van de westelijke Greenport is in ieder geval geen probleem: zowel het toekomstige PCT-terrein als het bestaande gebied – na het opknappen van de interne structuur – heeft een goede ontsluiting op de Hoogeveense weg en daarmee op de rijkswegen.
Er is dus geen nieuwe noordelijke ontsluiting nodig naar de N11.
Alternatief 3 en zijn varianten 3 behoeven dus niet te worden onderzocht. Bovendien gaan daardoor natuurwaarden niet verloren. Als die wegen zouden worden aangelegd zou ook door de geluidsbelasting het bezoek aan het natuurgebied Zaanse Rietveld verpest worden. Natuurgebieden worden immers niet tegen geluidhinder beschermd. Door dergelijke aanlegactiviteiten vernietigen we de aangename plekken in de gemeente waardoor die minder aantrekkelijk wordt. En dat juist vermindert de economische kracht van de gemeente. In de concurrentie verliest de gemeente het dan van anderen en zal men elders willen gaan wonen en bedrijven elders willen vestigen.
Leefbaarheid
De aanleg van de westelijke randweg bij het Noordeinde zal de leefbaarheid vergroten waarmee dat probleem deels is opgelost. Verder wordt de Greenport nog beter bereikbaar door deze oostelijke aansluiting op de A12. Deze aanleg levert weinig problemen op en is het waard in het MER uitgewerkt te worden.
Die oplossing is er ook voor de Westkant indien een tunnel bij Hazerswoude-Dorp haalbaar blijkt (zie ook tabel 3). De oplossing is bescheiden voor de Greenport omdat weinigen ervoor zullen kiezen de lange omweg via de N11 te nemen. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het sierteeltgebied zelf moeten de wegen daar aangepast worden. Bovendien moet er een structurele oplossing komen voor het Oost-West probleem. De hefbrug en de Zijde vormen het probleem.

De leefbaarheid voor Hazerswoude-Dorp is een probleem. Overigens is dat probleem minder groot indien in de prognoses overdreven groeiverwachtingen worden weggelaten. Niettemin is het zeer gewenst de scheiding die de N209 aanbrengt te verzachten.
Het is van belang goed na te gaan of een tunnelbak haalbaar is waarvan de negatieve effecten niet groter zijn dan de problemen van de bestaande ligging. Het middel moet niet erger worden dan de kwaal.
De rondweg oostelijk van Hazerswoude-Dorp tast hoe dan ook op een onaanvaardbare en beroerde manier het waardevolle veenweide landschap aan. Ga kijken en de conclusie is duidelijk. Los van de grote technische problemen (een weg in een bijna-moeras) willen we die aantasting niet omdat we de gemeente aantrekkelijk willen houden. Niet alleen om de bewoners in Hazerswoude-Dorp oost te beschermen tegen de negatieve effecten, ook om de mooie delen van de gemeente te behouden om de gemeente aantrekkelijk te houden. De rondweg bij Hazerswoude-Dorp behoeft dus niet in het MER onderzocht te worden.
Het MER kan dus beperkt worden tot een onderzoek naar de effecten van de randweg bij het Noordeinde en naar varianten van een tunnel inclusief de “Jan Dekker Variant” bij Hazerswoude-Dorp om de leefbaarheidsproblemen en doorstroming op te lossen.
Daarom dus ook het amendement: onderzoek in het MER de verlengde Bentwoudlaan en tunnelvarianten.
Een goede oplossing is bijna nooit te duur.
Ik doe een oproep aan de andere fracties om te kiezen voor de meest duurzame en ‘groenste’ oplossingen. Oplossingen die een echte oplossing bieden voor de bereikbaarheid van de Greenport en volop rekening houdt met de leefbaarheid in het gebied. En een oplossing die het Groene Hart beschermt.