Goede Buren

26 januari 2018

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te ontmoeten en te verbinden. Wij geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. We streven naar een samenleving waarin we elkaar weer kennen, waarin we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, discriminatie bestreden wordt en we onderling het vertrouwen versterken.

Er wordt al jaren ingezet op wijkgericht werken en dit beleid moet de komende jaren worden geïntensiveerd. Neem bijvoorbeeld de wijk Ridderveld, deze wordt gekenmerkt door stedelijke problematiek. En wie in de Edelstenenbuurt, de Planetenbuurt of de Stromenwijk zijn oor te luisteren legt hoort verhalen over buren die langs elkaar heen leven en elkaar soms zelfs nauwelijks tolereren. Eenzaamheid onder diverse leeftijdsgroepen is, ondanks alle inzet, helaas nog steeds een groeiend probleem.

Ons uitgangspunt is om positieve ontwikkelingen actief te stimuleren en overlast en verloedering te bestrijden. De PvdA is voor handhaving in het belang van de openbare orde en veiligheid. Overtreders en overlastgevers moeten worden opgespoord en aangepakt. Maar wij willen problemen wel liever voorkomen dan genezen. Daarom pleit de PvdA voor meer geld voor buurt- en jongerenwerk. Er is behoefte aan ontmoetingsplekken en aan activiteiten waardoor buren elkaar leren kennen. Sport en culturele activiteiten kunnen hier bijvoorbeeld een belangrijke rol in vervullen.

Politie en opsporingsambtenaren komen – te vaak – pas in beeld als het al mis is gegaan. Door een positieve benadering van jonge mensen zorgen wij ervoor dat ze óf werken óf leren. In Alphen aan den Rijn zit geen jongere zonder toekomstperspectief thuis op de bank en doet de gemeente er alles aan om hem of haar op weg te helpen.

PvdA Alphen aan den Rijn staat voor:
– Meer aandacht voor preventie. Meer jeugd- en jongerenwerkers in buurten en wijken.
– Meer wijkagenten. De wijkagent is iemand die zichtbaar optreedt: van handhaving gaat ook een preventieve werking uit.
– Voldoende speeltuinen, groenvoorzieningen, parken en bankjes in alle buurten die uitnodigen om elkaar te ontmoeten.

Wonen

Om aan de vraag naar passende woningen te voldoen wordt er in Alphen veel gebouwd.  Als gevolg hiervan neemt het aantal inwoners dan ook toe. In kernen als Koudekerk, Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Benthuizen blijft het aanbod echter achter, waardoor voorzieningen onder druk komen te staan. In Aarlanderveen is juist de vergrijzing een actueel vraagstuk en inwoners van Zwammerdam zien met name het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen als een uitdaging.

Voor starters is het in alle kleine kernen moeilijk om een huis te vinden, waardoor jongeren het dorp noodgedwongen verlaten. Daarnaast is er behoefte aan levensloopbestendige woningen – dichtbij winkels en openbaar vervoer – waar mensen, zo nodig met behulp van zorg aan huis, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De PvdA is voorstander van een vast percentage sociale woningbouw en wil de bouw van koopwoningen in het segment € 120.000-160.000 stimuleren.

PvdA Alphen aan den Rijn staat voor:
– Meer betaalbare woningen voor uiteenlopende soorten huishoudens.
– Zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving.
– Bouwen in stedelijk gebied, inclusief de transformatie van leegstaande kantoren, zonder bestaande woonwijken volledig vol te bouwen: er moet ruimte zijn en blijven voor groen.
– Gemengde wijken en dorpen met een gedifferentieerd woningaanbod (30% sociaal).
– Meer levensloopbestendige woningen of aanpassen van bestaande woningen.
– Leefbare en veilige wijken
– De veiligheid van opgroeiende kinderen of partners thuis als absolute prioriteit.

 ‘Burgers horen weer zeggenschap te hebben over onze publieke voorzieningen. Burgers zijn geen klanten maar eigenaar.’   Hélène Oppatja – Alphen aan den Rijn