Door op 8 november 2013

De oppositie krijgt nooit haar zin

aquarijnEen collega van mij die ook in Alphen aan den Rijn woonde stelde; de oppositie krijgt nooit haar zin. Dat is simpelweg niet waar, er is meerdere malen verschillend gestemd waarbij de scheidslijn dwars door oppositie en coalitie heen ging, maar het bekt nu eenmaal lekker en dat blijft blijkbaar hangen. Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk, ooh nee. Bovendien is er een absolute hoogtepunt te noemen als victorie van de oppositie. Het was een aantal partijen en verenigingen gelukt om de VVD en het CDA om te krijgen. Niet het voorstel van het college werd gevolgd, welke beduidend goedkoper was, ook qua exploitatie, nee men koos voor herbouw op de plek van de Thermen. En wij die daar tegen waren, samen met de Christen Unie trouwens, moesten goed begrijpen dat als de exploitatie toch een probleem zou worden, de gebruikers het zouden gaan opbrengen. Ja ja.

Vandaag de dag weten wij wat waard is, het zwembad Aquarijn, de gestolde victorie van de SP heeft een fors tekort in de exploitatie en er is nog geen begin van een oplossing van deze problemen. De verenigingen kunnen het niet opbrengen, contributie is hoog en dat kost nog meer leden. Het gebruik valt tegen en het bad is niet echt ingericht op recreatief gebruik. De eerste ideeën om het geld dan maar bij andere zwembaden weg te halen zijn al te horen. Een uitermate slecht plan. Wat goed gaat moet je niet laten bloeden om een ramp elders op te lossen. Dat zal in Aquarijn zelf moeten gebeuren. En als dat echt niet gaat zal een andere oplossing gezocht moeten worden, tapijthallen Aquarijn?. Zal mij benieuwen wat voor aksie de SP dan zal ontketenen..

 

Nog even als geschiedschrijving

Gemeenteraadsvergadering 31 januari 2008

7        Instemmen met uitbreiding zwemwater bij zwembad De Hoorn (nr 2007/21625)

De heer Du Chatinier (wethouder) licht toe waarom het college de keuze heeft gemaakt voor uitbreiding (aanbouw) van zwembad De Hoorn en niet voor herbouw van zwembad De Thermen. Het college heeft bewust gekozen vanwege de volgende redenen. Ten eerste is het goedkoper om zwembad De Hoorn uit te breiden, ten tweede is het goedkoper om één groot zwembad te exploiteren, ten derde biedt aanbouw nog meer extra meters zwemwater waardoor nog meer mensen gebruik kunnen maken van het zwembad en ten vierde loopt de gemeente met dit project de minste (financiële) risico’s. Het zwembad De Thermen was speciaal bestemd voor het zwemmen van doelgroepen en niet voor recreatiezwemmen.

De uitbreiding bij zwembad De Hoorn biedt voor doelgroepen en recreanten meer mogelijkheden.

Daarna mochten de fracties zich uitspreken over dit onderwerp. Dit onderwerp is op donderdag 24 januari 2008 in de commissievergadering aan de orde geweest, alleen de PvdA-fractie heeft zich toen concreet uitgesproken vóór het collegevoorstel. De oppositiefracties (SP, Alphen Eén, GroenLinks, Beter Alphen, Leefbaar Alphen/Alphense Stadspartij en D66) hebben zich uitgesproken voor herbouw van zwembad De Thermen.

De overige fracties (CU, CDA en VVD) hadden hun twijfels.

De discussie gaat nu verder. De oppositiepartijen blijven bij hun wens voor herbouw van De Thermen, eventueel met mogelijkheden voor recreatiezwemmen (zoals ‘vroege vogels baantjeszwemmers’ –red.). Zij kiezen bewust voor kwaliteit. Ook zij houden vast aan hun argumenten zoals: voorkeur voor spreiding van zwemwater op twee locaties (minder druk), te verwachten problemen met parkeren bij De Hoorn, slechte en onveilige bereikbaarheid van De Hoorn voor fietsers en met het openbaar vervoer, behoud van de ligweide en buitenbaden bij De Hoorn, en de voorkeur voor een gebouw met wijkfuncties voor de wijken Ridderveld en Zegersloot. Tot slot zien de oppositiepartijen herbouw van De Thermen duidelijk als wens van de inwoners. Meerdere fracties hebben aangegeven dat zij nog nooit eerder zoveel reacties hebben gekregen van inwoners. LA/AS wijst op de gevaren van een te groot zwembad waardoor kinderen van zwemles kunnen ‘verdwijnen’ tussen recreanten. Diverse fracties geven aan dat er nog veel kosten zullen volgen voor het aanpassen aan de infrastructuur rondom De Hoorn en dat die kosten niet in de plannen zijn meegenomen.

De fracties hebben wel degelijk oog voor de kosten. Vandaar dat de heer De Leest (D66) namens alle oppositiefracties een motie indient. Hierin verzoeken de fracties het college op korte termijn een nieuw plan uit te werken om tot een nieuwe modelkeuze met een financiële onderbouwing voor structurele baten en lasten te maken op de oude locatie van De Thermen.

Bij de collegepartijen VVD, CDA en CU is afgelopen week druk gediscussieerd. De heer Gebel (VVD) geeft aan dat een aanbouw met extra uitbreiding van 350 m² prima is, maar dat de fractie onder voorwaarden toch een lichte voorkeur heeft voor herbouw van De Thermen. Ten eerste woont 38% van de inwoners in de omgeving van De Thermen. Ten tweede is een tweede locatie beter bereikbaar dan maar één locatie. Daarnaast is ook de VVD tegen een verkleining van de ligweide om parkeervoorzieningen aan te brengen. Maar er speelt wel een randvoorwaarde mee. Deze heeft betrekking op de financiën. De fractie zou het jammer vinden als er andere sport voorzieningen sneuvelen omdat er geld naar zwembad De Thermen moet gaan. De fractie vindt dan ook dat er een extra bijdrage mag worden gevraagd aan de mensen die gebruik zullen maken van De Thermen. Dat wil zeggen dat er meerkosten ten laste moeten komen van de gebruikers. Zijn fractie ziet in elk geval in dat de budgettaire neutraliteit zoals die twee jaar geleden door het college is voorgesteld niet haalbaar is. De VVD fractie dient samen met de CDA fractie een amendement in. Hierin staat dat het college niet kiest voor aanbouw van De Hoorn, maar voor herbouw van

De Thermen mét een wijziging over de jaarlasten.

De heer Vrugt (CDA) geeft aan dat er in zijn fractie lang gesproken is over de keuze.

De onderzoeken van de afgelopen maanden hebben de fractie aan het denken gezet.

De fractie heeft naast de eerder genoemde argumenten ook twee andere argumenten afgewogen die andere fracties nog niet hadden uitgesproken. Het aanpassen van De Hoorn kan voor veel meer complicaties zorgen dan in eerste instantie werd verwacht. Onverwachte problemen bij de bouw kunnen zorgen voor onvoorziene kosten, maar ook voor een toename van de bouwperiode, waardoor de drukte bij De Hoorn tijdens de bouw nog verder zal toenemen. Herbouw lijkt op diverse gebieden minder risico’s te geven. De overige faciliteiten bieden mogelijkheden voor Ridderveld. Dus misschien moet er maar gewoon een nieuw aangepast plan komen.

De heer Romeijn (CU) volgt het collegevoorstel wel. De fractie kiest voor een functioneel bad dat het tekort aan zwemwater voor verenigingen zal opheffen. Daarnaast verwacht hij dat bij aanbouw aan De Hoorn meer mensen gebruik zullen gaan maken van het zwembad. Zijn fractie kiest daarom voor een functioneel en kwalitatief goed en betaalbaar zwembad.

De hogere kosten en de nog onbekende kapitaallasten en structurele lasten voor herbouw van De Thermen baren de fractie grote zorgen. De fractie ziet wel graag een andere wijkfunctie in Ridderveld terugkomen als gekozen wordt voor uitbreiding van De Hoorn.

Besluitvorming:

Het amendement van de VVD en het CDA (nr 2008/1947) wordt met een kleine aanpassing aangenomen met 25 stemmen voor en 9 stemmen tegen (PvdA en CU)

Het (daardoor gewijzigde) collegevoorstel wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 9 stemmen tegen (PvdA en CU)

De motie (nr 2007/21625) van de oppositiepartijen (D66, LA/AS, BA, A1, GL en SP) wordt aangenomen (in iets gewijzigde vorm) met 25 stemmen voor en 9 stemmen (PvdA en CU) tegen.