Zorg

Gezondheid is niet eerlijk verdeeld in Nederland. Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld minder lang en in minder goede gezondheid. Wij vinden dat onacceptabel en gaan daar wat aan doen. Dat doen we samen, met huisartsen en wijkverpleegkundigen, apothekers en fysiotherapeuten, welzijnswerkers, sportverenigingen, het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, maar vooral ook met de mensen in de wijken zelf. Bij de deskundige werkers in het veld, die dichtbij de mensen staan, is de kennis. De gemeente helpt hen om de beste samenwerkingsvormen te vinden, passend bij de wijk of kern waar zij actief zijn.

De PvdA wil de menselijke maat terug. De wijkverpleegkundige moet volledig in ere worden hersteld. De wijkverpleegkundige staat dicht bij de mensen in de buurt, kan snel problemen signaleren en in samenwerking met de huisarts oplossingen bieden. Zo bevorderen we dat zorg dichtbij de mensen thuis wordt geleverd. Mede hierdoor kunnen ouderen en gehandicapten langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is niet alleen beter voor hen en hun omgeving, maar het bespaart ook nog eens geld.

Door de economische tegenwind moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. Daarnaast schreeuwen de stijgende zorgkosten en toenemende vergrijzing om duurzame oplossingen. Er moet veel veranderen, soms meer dan ons lief is. Wij weten dat dit veel vraagt van mensen die het nu al zwaar hebben, maar alleen op die manier kunnen wij het stevige vangnet dat wij met elkaar hebben gemaakt behouden. Wij geven prioriteit aan de ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. Mantelzorg komt niet in plaats van professionele zorg . Als het nodig is, biedt de gemeente een vangnet.

Door de overheveling van taken door het Rijk verschuift het zwaartepunt binnen de gemeentelijke begroting naar het sociale domein: Werk en Inkomen, Wmo en Jeugdzorg. Deze onderwerpen bevinden zich in het hart van de sociaaldemocratie. De PvdA geeft topprioriteit aan eerlijke en toekomstbestendige uitvoering van het sociale beleid in Alphen aan den Rijn.