Wonen

De PvdA streeft naar een eerlijk en evenwichtig woningbeleid. Er is een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop. Speciale aandacht moet uitgaan naar doorstroommogelijkheden – bijvoorbeeld voor ouderen -, zodat starters meer kansen krijgen. De PvdA wil dat er voldoende seniorenwoningen komen in alle kernen. Ouderen en zij die zorg behoeven krijgen geclusterde sociale, medische en andere voorzieningen in zogenaamde woonservice-zones zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Extra aandacht is er voor kwetsbare wijken en voor wijken die dat dreigen te worden. Het buitengebied en zijn kernen zijn vitaal; jong en oud kunnen er wonen, werken en van basisvoorzieningen gebruik maken.

Het uitbreiden van de stad of kernen ten koste van het buitengebied heeft pas plaats als daarbinnen geen mogelijkheid tot bouwen meer is. Bedrijfsterreinen worden eerst opgeknapt voordat uitbreidingen of nieuwe terreinen aan de orde komen.