Standpunten

Zoeken

Bereikbaarheid

Een goede wegenstructuur is voor Alphen van belang, niet alleen voor het functioneren van bedrijven maar ook voor recreatief verkeer. We stellen een gemeenteregisseur aan die ervoor zorgt dat werkzaamheden aan de wegen goed op elkaar zijn afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. We zetten ons in voor de aanleg van de noordwestelijke

Lees verder

De overheid herovert wereldwijd publieke taken

Een actieve overheid past prima in de tijd van nu. Al decennialang worden overheidsdiensten geprivatiseerd, vooral uit kostenoverwegingen. Wat blijkt? Dit heeft lang niet altijd het gewenste effect. De verwachte kostenvoordelen vallen tegen of wegen niet op tegen bijvoorbeeld verslechtering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers van geprivatiseerde bedrijven. Ook worden de diensten na privatisering

Lees verder

Gemeente

De PvdA streeft naar een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste met de fusiegemeente voor hebben. Voor onverschilligheid is in onze gemeente geen plaats. Contact met de gemeente moet voor iedereen op eenvoudige wijze mogelijk zijn. Wie

Lees verder

Onderwijs, sport en cultuur

Sport en Cultuur bieden geweldige mogelijkheden voor mensen om mee te doen in de samenleving en zijn niet weg te denken uit de gemeente. De PvdA vindt dat sport en cultuur voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Gering inkomen mag geen beletsel zijn voor deelname. De gemeente past daarbij een ondersteunende rol. Initiatieven uit de samenleving

Lees verder

Onze visie op de overheid

Mensen willen gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt en de school van hun kinderen. Ze willen vertrouwen hebben in hún kansen op een goede toekomst. Maar mensen willen ook de ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt. Als PvdA herkennen en erkennen we dit. De

Lees verder

Samenleving

De samenleving is in haar grote en kleine verbanden een veilige plek om te leven. Op straat, op school, in winkelcentra of bij de sportclub ga je met respect met elkaar om. Veiligheid in de eigen huiselijke kring staat bij dit alles voorop. We bevorderen – onder meer door de beschikbare woninglocaties te ontwikkelen –

Lees verder

Werkgelegenheid

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. Daarom wil de PvdA dat iedereen die dat kan, ook iets doet; betaald of onbetaald. Uiteraard gaat de voorkeur uit naar betaald werk. Het verleden heeft ons geleerd dat onbetaald werk vaak een goede weg is naar betaald werk. Van het

Lees verder

Wonen

De PvdA streeft naar een eerlijk en evenwichtig woningbeleid. Er is een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop. Speciale aandacht moet uitgaan naar doorstroommogelijkheden – bijvoorbeeld voor ouderen -, zodat starters meer kansen krijgen. De PvdA wil dat er voldoende seniorenwoningen komen in alle kernen. Ouderen en zij die zorg behoeven krijgen

Lees verder

Zekerheid bieden!

De economie herstelt zich in rap tempo, het aantal vacatures stijgt en de kans dat werkzoekenden een baan vinden is in jaren niet zo groot geweest. Toch blijft actieve inzet van de gemeente nodig, want te veel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking heeft of na z’n 50e werkloos is geworden, komt nauwelijks meer aan een baan. En jongeren van allochtone afkomst worden vaak gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk.

Lees verder

Zorg

Gezondheid is niet eerlijk verdeeld in Nederland. Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld minder lang en in minder goede gezondheid. Wij vinden dat onacceptabel en gaan daar wat aan doen. Dat doen we samen, met huisartsen en wijkverpleegkundigen, apothekers en fysiotherapeuten, welzijnswerkers, sportverenigingen, het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, maar vooral ook met de mensen in

Lees verder