Verkiezingsprogramma 2018

De PDF-versie vindt u hier: PvdA verkiezingsprogramma 2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Voor u ligt het programma van de Partij van de Arbeid, dat zich kenmerkt door gegarandeerde zorg, saamhorigheid, eerlijk delen, bereikbaarheid en duurzaamheid. Een programma vol ambities voor Aarlanderveen, de stad Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, het buurtschap Groenendijk, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk en Zwammerdam, kortom: Alphen aan den Rijn.

Lees: De overheid herovert wereldwijd publieke taken

Lees: Onze bredere visie op de overheid

In het huidige politieke klimaat ligt de nadruk op individuele verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en actief burgerschap. Alles draait om keuzevrijheid. De opvatting lijkt te zijn dat iedereen alles kan bereiken als je maar genoeg moeite doet. Dit miskent dat afkomst en sociaaleconomische achtergrond van invloed zijn op de kansen van kinderen in het onderwijs. En het gaat ook voorbij aan de ongelijkheid tussen mensen met veel en mensen met weinig diploma’s. Diploma’s worden behaald door hard werken, maar ook door aangeboren intelligentie en een van huis uit stimulerende leeromgeving. Is het dan eerlijk dat hoogopgeleiden gezonder zijn en gemiddeld zo’n zeven jaar langer leven dan laagopgeleiden? Nee, wat ons betreft zijn dit voorbeelden van een ongewenste tweedeling. Een beschermende overheid is nodig om dit soort verschillen te verkleinen.

Daarom kiezen wij als PvdA voor een actieve overheid. Wij willen niet alles aan de samenleving overlaten, maar door overheidsoptreden ook de belangen laten meewegen van diegenen die zich (nog) niet goed weten te organiseren en die (nog) niet mondig genoeg zijn. De gemeente moet er zijn voor iedereen, niet alleen voor de mensen die goed voor zichzelf op kunnen komen. Neem als voorbeeld bewonersavonden en andere bijeenkomsten waar burgers hun verhaal kunnen doen. Deze worden vaak gedomineerd door een selecte groep, mondige bewoners. En precies hier ligt volgens ons een belangrijke taak voor de gemeente: ga actief op zoek naar het ‘geluid’ van die inwoners die niet uit zichzelf naar dergelijke bijeenkomsten komen. En laat ze (ook) gehoord worden.
Naar onze stellige overtuiging kan dan ook alleen een actieve overheid, in samenwerking met burgers, zorgen voor een maximale sociale en economische stabiliteit voor de inwoners van Alphen.

Wat betekent sociale en economische stabiliteit?

 • Bestaanszekerheid: loon dat recht doet aan het werk dat je verricht, redelijke baanzekerheid en bij werkloosheid een vangnet en hulp.
 • Leefbare buurten: buurten waar het veilig, schoon en groen is.
 • Goede voorzieningen op het gebied van zorg.

Een actieve – of liever proactieve – overheid heeft het lef om:

 • middenin de samenleving te staan.
 • te faciliteren én actief mee te denken en werken in de samenleving.
 • op te komen voor mensen die dat zelf niet goed kunnen.

‘Een actieve overheid leunt niet achterover en wacht niet, maar staat met de poten in de modder om het beste voor haar inwoners te realiseren. Dat staat haaks op de houding die we in de afgelopen jaren van dit college van burgemeester en wethouders hebben mogen ervaren. Een afwachtende overheid die pas ingrijpt als de boel is geëscaleerd is nergens goed voor.’   Gülhan Keskin-Akdemir – Alphen aan den Rijn   


Als partij hebben wij ervoor gekozen om de focus te leggen op een viertal thema’s:
‘Zekerheid bieden’,  ‘Goede buren’, ‘Groen en bereikbaar’ en ‘Zorg dichtbij en op tijd’

Zekerheid bieden

De economie herstelt zich in rap tempo, het aantal vacatures stijgt en de kans dat werkzoekenden een baan vinden is in jaren niet zo groot geweest. Toch blijft actieve inzet van de gemeente nodig, want te veel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking heeft of na z’n 50e werkloos is geworden, komt nauwelijks meer aan een baan. En jongeren van allochtone afkomst worden vaak gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk.

De arbeidsmarkt verandert. Sommige beroepen verdwijnen voorgoed terwijl juist op specifieke terreinen een groot tekort dreigt aan vakmensen. Bijzondere inzet is nodig om de werkzoekenden die vandaag moeilijk bemiddelbaar zijn klaar te stomen voor de banen van morgen.

Wat we als PvdA ook willen is dat de gemeente de werkgevers kent, weet wat er speelt en de lokale en regionale arbeidsmarkt goed in beeld heeft. Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen worden geholpen. De gemeente adviseert en ondersteunt hen zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de vele ingewikkelde regelingen op het gebied van scholing, coaching en loonkostensubsidie.

Alphen aan den Rijn kent vele initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en inkomensondersteuning. De PvdA juicht deze initiatieven toe en wil dat de gemeente zich actief inzet om de onderlinge afstemming en samenwerking te bevorderen. Door het bundelen van capaciteit, kennis en ervaring ontstaat een lokaal netwerk op het brede terrein van werk en inkomen waarbinnen gemeente, onderwijs, bedrijfsleven en (vrijwilligers-)organisaties elkaar vinden en versterken.

Wij willen:

 • voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus.
 • inzet van re-integratiebudget voor de meest kwetsbare groepen, niet alleen voor degenen die makkelijk bemiddelbaar zijn.
 • een bijstandsbeleid waarbij de menselijke maat leidend is. Dat betekent dat het oplossen van het probleem het uitgangspunt is en niet het volgen van regels en systemen.
 • inzet van scholingsbudgetten om de veranderende arbeidsmarkt bereikbaar te maken voor werkzoekenden.
 • een actieve werkgeversbenadering.
 • gerichte aandacht en hulp voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Armoede en schulden

Welvaart is niet eerlijk verdeeld. De PvdA legt zich daar niet bij neer maar zoekt naar manieren om armoede op te sporen en te bestrijden. De gemeente wacht niet af tot mensen de weg naar het stadhuis vinden en al in de problemen zitten, maar probeert het ontstaan van schulden en isolement voor te zijn door actief beleid te voeren.

Wij willen:

 • Armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen.
 • een gemeente die gebruik maakt van de ‘ogen en oren’ in de wijk om probleemsituaties snel te signaleren. Intensieve samenwerking met politie, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties is essentieel.
 • het terugdringen van problematische schulden, onder andere door hulpverleners de beschikking te geven over een bureaucratievrij budget.

Overal in Nederland wonen mensen met schulden. Je komt er zo in, maar kom er maar eens uit. Want wie niet meer kan betalen, die wordt verder op kosten gejaagd. En wie daarna van zijn schulden af wil komen, moet een bureaucratische triatlon lopen – ongetraind.’   Uit: Campagne Schuldvrij!


Goede buren

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te ontmoeten en te verbinden. Wij geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. We streven naar een samenleving waarin we elkaar weer kennen, waarin we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, discriminatie bestreden wordt en we onderling het vertrouwen versterken.

Er wordt al jaren ingezet op wijkgericht werken en dit beleid moet de komende jaren worden geïntensiveerd. Neem bijvoorbeeld de wijk Ridderveld, deze wordt gekenmerkt door stedelijke problematiek. En wie in de Edelstenenbuurt, de Planetenbuurt of de Stromenwijk zijn oor te luisteren legt hoort verhalen over buren die langs elkaar heen leven en elkaar soms zelfs nauwelijks tolereren. Eenzaamheid onder diverse leeftijdsgroepen is, ondanks alle inzet, helaas nog steeds een groeiend probleem.

Ons uitgangspunt is om positieve ontwikkelingen actief te stimuleren en overlast en verloedering te bestrijden. De PvdA is voor handhaving in het belang van de openbare orde en veiligheid. Overtreders en overlastgevers moeten worden opgespoord en aangepakt. Maar wij willen problemen wel liever voorkomen dan genezen. Daarom pleit de PvdA voor meer geld voor buurt- en jongerenwerk. Er is behoefte aan ontmoetingsplekken en aan activiteiten waardoor buren elkaar leren kennen. Sport en culturele activiteiten kunnen hier bijvoorbeeld een belangrijke rol in vervullen.

Politie en opsporingsambtenaren komen – te vaak – pas in beeld als het al mis is gegaan. Door een positieve benadering van jonge mensen zorgen wij ervoor dat ze óf werken óf leren. In Alphen aan den Rijn zit geen jongere zonder toekomstperspectief thuis op de bank en doet de gemeente er alles aan om hem of haar op weg te helpen.

Wij willen:

 • meer aandacht voor preventie. Meer jeugd- en jongerenwerkers in buurten en wijken.
 • meer wijkagenten. De wijkagent is iemand die zichtbaar optreedt: van handhaving gaat ook een preventieve werking uit.
 • voldoende speeltuinen, groenvoorzieningen, parken en bankjes in alle buurten die uitnodigen om elkaar te ontmoeten.

Wonen

Om aan de vraag naar passende woningen te voldoen wordt er in Alphen veel gebouwd.  Als gevolg hiervan neemt het aantal inwoners dan ook toe. In kernen als Koudekerk, Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Benthuizen blijft het aanbod echter achter, waardoor voorzieningen onder druk komen te staan. In Aarlanderveen is juist de vergrijzing een actueel vraagstuk en inwoners van Zwammerdam zien met name het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen als een uitdaging.

Voor starters is het in alle kleine kernen moeilijk om een huis te vinden, waardoor jongeren het dorp noodgedwongen verlaten. Daarnaast is er behoefte aan levensloopbestendige woningen – dichtbij winkels en openbaar vervoer – waar mensen, zo nodig met behulp van zorg aan huis, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De PvdA is voorstander van een vast percentage sociale woningbouw en wil de bouw van koopwoningen in het segment € 120.000-160.000 stimuleren.

Wij willen:

 • meer betaalbare woningen voor uiteenlopende soorten huishoudens.
 • zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving.
 • bouwen in stedelijk gebied, inclusief de transformatie van leegstaande kantoren, zonder bestaande woonwijken volledig vol te bouwen: er moet ruimte zijn en blijven voor groen.
 • gemengde wijken en dorpen met een gedifferentieerd woningaanbod (30% sociaal).
 • meer levensloopbestendige woningen of aanpassen van bestaande woningen.
 • leefbare en veilige wijken.
 • de veiligheid van opgroeiende kinderen of partners thuis als absolute prioriteit.

  ‘Burgers horen weer zeggenschap te hebben over onze publieke voorzieningen. Burgers zijn geen klanten maar eigenaar.’   Hélène Oppatja – Alphen aan den Rijn


Groen en bereikbaar

Nederlandse woningen moeten tegen 2050 volledig energie-neutraal zijn. Ook hier wil de PvdA dat de gemeente haar ambitie toont. Niet alleen plannen en visie, maar doen. Alphen aan den Rijn moet de koploper worden in het Groene Hart.

Met ruim 100.000 inwoners en een oppervlakte van meer dan 130 km2 behoort Alphen aan den Rijn tot de grootste gemeentes van Zuid-Holland. Alphen aan den Rijn is dan ook een belangrijke gemeente binnen het Groene Hart. Dit belangrijk zijn brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Ondanks initiatieven als ‘Van A naar Duurzaam’ en verschillende mobiliteitsprojecten vindt de PvdA dat dit beter kan en beter moet. Wij kiezen daarom voor een ‘Schoon Alphen aan den Rijn’. Welvaart is namelijk meer dan alleen koopkracht en economische groei: ook met een duurzaam Alphen kunnen we de gemeente economisch aantrekkelijk maken. Wij gaan voor een Alphen aan den Rijn met ‘duurzame lef’.

PvdA Alphen aan den Rijn staat voor:

 • groene woningbouw in combinatie met aantrekkelijke water- en natuurgebieden.
 • het stimuleren van energiebesparende maatregelen.
 • heel Alphen los van het aardgas, te beginnen bij de nieuwbouw.
 • het plaatsen van zonnepanelen op hiervoor geschikte daken, andere daken worden groen.
 • het aanpakken van fijnstofvervuiling als grote sluipmoordenaar. Omdat beplanting de beste filter is, worden tussenbermen voorzien van struiken en heesters, geluidswallen en -schermen krijgen filterend groen.
 • het terugdringen van wateroverlast. Waar mogelijk wordt stenen bestrating vervangen door groen of door waterdoorlatende bestrating.

‘Behalve de gemeente en bedrijven zullen ook bewoners gestimuleerd moeten worden om mee te werken aan groene tuinen en daken. De gemeente moet in ieder geval het plaatsen van regentonnen aanmoedigen.’   Albert Bremer – Alphen aan den Rijn


Vervoer en bereikbaarheid

De PvdA stelt hoge eisen aan de bereikbaarheid van de gemeente. Met de verbreding van de N207 is een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd, maar alleen een ontsluiting op de buitenrand is niet afdoende. Om de bereikbaarheid binnen de gemeente te waarborgen, pleit de PvdA voor het maken van nog een aantal belangrijke stappen.

 PvdA Alphen aan den Rijn staat voor:

 • de Maximabrug als onderdeel van de noordelijke rondweg.
 • een actieve lobby om Alphen aan den Rijn aan te sluiten op dubbel spoor.
 • het terugdringen van de verkeersoverlast in Hazerswoude-Dorp en Boskoop. Daarbij streven wij naar duurzame, toekomstbestendige oplossingen door middel van een tunnel in Hazerswoude-Dorp en een extra oeververbinding in Boskoop.
 • goed en betaalbaar busvervoer binnen de gemeente.
 • voet- en fietspaden in goede staat.
 • een goede bereikbaarheid van Alphen, zodat het aantrekkelijk is voor bewoners en ondernemers.

 ‘Het gaat niet om de tegenstelling groen versus stad, waarin groen goed is en stad slecht. Het gaat er om beide aantrekkelijk te maken.’   Peter Bakker – Hazerswoude-Rijndijk


Zorg dichtbij en op tijd

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft altijd vooropgelopen bij het verbeteren van de zorg voor haar inwoners. Bijvoorbeeld met de vroege invoering van ‘één gezin-één plan’, waarbij problemen als verslaving, schulden en verwaarlozing binnen gezinnen integraal werden aangepakt. Een ander voorbeeld is de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). In 2007 werd de implementatie en uitvoering hiervan in onze gemeente door de patiëntenorganisaties bekroond met een 8. Ook sinds de overheveling van jeugdhulp en de nieuwe Wmo in 2015 loopt de gemeente voorop met de inrichting van sociale wijkteams en de betrokkenheid van professionals zoals wijkagenten, leerkrachten en huisartsen bij de zorg en ondersteuning van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat deze goede voorbeelden worden voortgezet en in de toekomst verder uitgebouwd.

Passende zorg

Ondanks deze goede voorbeelden heeft de gemeente de afgelopen vier jaar weinig aandacht gehad voor zaken als preventie en passende zorg voor haar inwoners. Er is te vaak naar het prijskaartje gekeken in plaats van naar wat inwoners op het gebied van zorg echt nodig hebben. De aandacht voor dit prijskaartje heeft tevens het werk van en de mogelijkheden voor zorgverleners beperkt. En daarnaast lag de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg bij de zorgverleners in plaats van bij de gemeente. De PvdA vindt dat zorg wat mag kosten, zodat inwoners op tijd de beste en de juiste zorg krijgen.

PvdA Alphen aan den Rijn staat voor:

 • een gemeente die verantwoordelijk is voor de vormgeving en kwaliteit van zorg. De gemeente is te allen tijde het aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om zorg.
 • zorgverleners die weer serieus worden genomen en meer invloed krijgen om samen met de inwoner de juiste en de beste zorg te bepalen.
 • meer zeggenschap en regie voor inwoners over de eigen zorg. Het persoonsgebonden budget (pgb) wordt een keuzemogelijkheid naast de door de gemeente aangeboden collectieve voorzieningen.
 • een integrale aanpak van zorgverlening. Er is nog meer aandacht voor andere problemen bij een inwoner of binnen een gezin, zoals schulden, verslavingen, et cetera.
 • het regelen en geven van bestaanszekerheid bij het verlenen van zorg. Stress en onzekerheid over het inkomen vergroot immers de zorgvraag.
 • voortzetting van de werkzaamheden van de sociale wijkteams. Zij zijn het eerste en laagdrempelige aanspreekpunt voor inwoners en jeugd die zorg nodig hebben.
 • het blijven betrekken van professionals uit alle hoeken van de samenleving (wijkagenten, leerkrachten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, woningcorporaties/huismeesters, gebiedsregisseurs, et cetera) bij de sociale wijkteams en bij de zorg en ondersteuning van inwoners.
 • het actief betrekken van mantelzorgers bij het keukentafelgesprek waar de zorg en ondersteuning van een inwoner wordt beoordeeld en bepaald.
 • ondersteuning van mantelzorgers door goede informatievoorziening over hun rechten en plichten, gratis cliëntondersteuning en de mogelijkheid om respijtzorg (vervangende zorg) aan te vragen.
 • meer budget voor preventie. Vroegtijdig signaleren voorkomt niet alleen dat problemen groter worden, maar werkt ook kostenbesparend omdat de inzet van specialistische zorg kan worden beperkt.
 • altijd toegankelijke specialistische en professionele zorg (ongeacht de kosten) voor inwoners die deze vorm van zorg nodig hebben. Dit staat los van de ondersteuning door vrijwilligers.
 • specialistische zorg voor jeugdigen stopt niet abrupt bij 18 jaar. Tot 23 jaar is er sprake van een overgangstermijn.
 • ervoor zorgen dat inwoners met een chronische aandoening of beperking eerder in aanmerking komen voor bijzondere bijstand en andere regelingen voor minima.

We moeten toe naar een zorgzame samenleving. Waarin burgers naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. En professionele zorgverleners de financiële middelen krijgen om te kunnen doen wat hun beroepseer vraagt.’   Sebastiaan Klaassen – Alphen aan den Rijn

Zorg begint met luisteren naar de hulpbehoevende en zijn/haar vraag verbinden met het vakmanschap van de hulpverlener. Minder administratieve lasten, meer ruimte voor de hulpverlener en meer aandacht voor zorg op maat.’   Fred Ter Meer – Zwammerdam


En daarom: PvdA – Samen Zeker!

Alphen is een gemeente om trots op te zijn, met al haar voorzieningen en mogelijkheden. De PvdA vindt dan ook dat alle inwoners recht hebben op een aantrekkelijke leefomgeving: niet alleen de welgestelden, ook zij die het wat minder goed hebben. Die aantrekkelijke leefomgeving zorgt voor meer ontmoetingen, betere speelgelegenheden, plezieriger wonen, meer welbevinden, meer wandel-, fiets- en recreatiemogelijkheden, minder ergernis, minder verwaarlozing, meer zorgvuldigheid, minder vervuiling, betere bereikbaarheid en meer aandacht voor elkaar.

Maar een aantrekkelijke omgeving zorgt er vooral voor dat mensen er graag komen en er willen wonen en werken. Jong en oud. Het vormt de basis voor meer investeringen, meer werkgelegenheid en meer inkomsten. Een aantrekkelijke gemeente is dan ook een economisch sterkere gemeente. En dat biedt aan meer mensen kansen om mee te doen. Samen helpen we elkaar verder, zeker in Alphen.

Partij van de Arbeid, afdeling Alpen aan den Rijn