Door op 29 november 2013

Wat de nieuwe gemeente mag verwachten van de PvdA

90Sterk, sociaal en betrokken. Dat was het motto van de PvdA tijdens de verkiezingscampagne. Het is ook ons uitgangspunt voor de volgende raadsperiode. Onze inbreng hebben wij verwoord in een brief aan de informateur op 16 november die de basis vormde van het goede gesprek met Bauke de Haan.

Brief aan de informateur
Alphen aan den Rijn, 16 november 2013

Geachte heer De Haan,
De informatieperiode voor het vormen van het college voor de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn onder leiding van het CDA vindt plaats in de aanloop naar 2014. Een cruciaal jaar waarin het gemeentebestuur zich voorbereidt op een ongekende uitbreiding van haar taken. Immers, bijna alle taken op sociaal gebied vallen vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. De PvdA beschouwt de zogenoemde decentralisaties als een enorme kans, maar is zich zeer bewust van de omvang van deze opdracht. Draagvlak, stabiliteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn cruciaal om deze tot een goed einde te brengen. Als de fusie op 1 januari een feit is, zal daarnaast veel energie gestoken moeten worden in het vormen van de nieuwe gemeente. In aanvulling op ons gesprek geven wij u graag onze gedachten mee over de belangrijke vraagstukken waarmee de nieuwe gemeente zich geconfronteerd ziet.

De bestuursperiode 2014-2018 staat in het teken de volgende belangrijke thema’s:
– De decentralisatie van taken binnen het sociale domein
– De basis op orde in wijken en kernen
– Kwaliteit van de directe leefomgeving
– Versterking van de (groene) economie
– Werkgelegenheid
– De collectieve verantwoordelijkheid voor ondersteuning van kwetsbare inwoners

De basis op orde
Op het gebied van zorg en welzijn streven wij naar preventie in plaats van interventie. Ziektekostenverzekeraars voeren de populatiegebonden financiering in. Niet langer wordt de zorg vergoed op basis van het aantal verrichtingen maar op grond van de demografische opbouw van een gebied. Het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ krijgt daardoor een krachtige impuls. Wijken en kernenbeleid is een speerpunt. De gemeenschapszin wordt aangemoedigd. Gezondheidscentra en welzijnsaccommodaties zijn centrale plaatsen in de wijk waar professionals en vrijwilligers elkaar ontmoeten. Ook scholen, sportclubs, verenigingen en winkels dragen bij aan de sociale samenhang. Men kent elkaar en versterkt elkaar. Buurtadviseurs van de gemeente vervullen een belangrijke rol om mensen met elkaar in contact te brengen en waar nodig een regierol te vervullen. Zij nemen initiatieven niet over maar ondersteunen en faciliteren. Dorpsraden zijn gesprekspartners van de gemeente. Binnen de beleidsterreinen sport en cultuur wordt de mate waarin activiteiten bijdragen aan de maatschappelijke participatie een criterium voor het verstrekken van subsidie. Waar mogelijk worden instellingen gestimuleerd om financieel onafhankelijk te zijn van de gemeente. Door de basis op orde te brengen, waarbij gelet wordt op een evenwichtige spreiding over het uitgestrekte gebied van onze nieuwe gemeente, stellen wij onze inwoners in staat om hun leven zelfstandig vorm te geven. Het behoud van voorzieningen in wijken en kernen behoeft bijzondere aandacht. De basis op orde is ook een randvoorwaarde voor vrijwilligers en mantelzorgers om hun werk goed te kunnen doen.

Kwaliteit van de directe leefomgeving
Alphen aan den Rijn is een aantrekkelijke woongemeente en dat moet zo blijven. De kernen onderscheiden zich door een dorps- en soms landelijk woonmilieu. In Alphen vinden we meer stedelijke woonmilieus. Om het groene hart te ontzien zal bij uitbreiding van het aantal woningen gekeken worden naar mogelijkheden om in het stedelijke gebied te verdichten. Op kleine schaal kan in de kernen worden bijgebouwd, bestaande plannen vinden zo mogelijk doorgang. Woningbouw vindt gefaseerd plaats en is afgestemd op de behoefte. In de hele gemeente zorgt de nabijheid van (openbaar) groen voor een kwalitatieve omgeving en gezonde lucht. Handhaving is noodzakelijk om overlast en gevoelens van onveiligheid terug te dringen. De directe leefomgeving is bij uitstek een onderwerp waarbij inwoners betrokken willen zijn, zowel beleidsmatig als in de uitvoering. De PvdA moedigt deze betrokkenheid aan. De belangenverenigingen hebben een cruciale rol in het organiseren van de inspraak van de burgers die zij vertegenwoordigen.

Versterking van de (groene) economie
Het Groene Hart is een productielandschap met economische, recreatieve en ecologische waarde. De PvdA steunt ontwikkelingen die het Groene Hart vitaal houden maar is erop gebrand dat de landschappelijke waarde behouden blijft. Wij zijn enthousiast over innovatieve nieuwe bedrijvigheid zoals de productie van biogas, algenkwekerijen et cetera. In de boomkwekerij vinden vele Alphenaren een baan, reden waarom wij willen inzetten op verdere versterking van de Greenport door goede gemeentelijke dienstverlening, uitbreiding van het beroepsonderwijs, samenwerking met de universiteit van Wageningen en de lobby voor Rijks- en Europese subsidies. Hoewel terughoudend met het aanleggen van nieuw asfalt steunen wij infrastructurele ontwikkelingen die Boskoop en Hazerswoude-dorp, maar ook Koudekerk beter ontsluiten en tegelijkertijd de woonwijken ontlasten. Het is hierbij wel zaak om het groen zo min mogelijk te doorsnijden. Het Zaans Rietveld moet geheel worden ontzien. De gemeente draagt bij aan het versterken van het economisch klimaat waarbinnen naast Greenport ook zakelijke dienstverlening, logistiek, techniek en de terugkeer van de maakindustrie tot kunnen groeien.

Werkgelegenheid
Het terugdringen van de werkloosheid heeft topprioriteit. Wij doen dit door het bestaande bondgenootschap met werkgevers uit te breiden waarbij maatschappelijk verantwoord aanbesteden een van de middelen is. Daarnaast voeren wij een krachtig activeringsbeleid en voeren wij zo nodig een streng maar rechtvaardig handhavingsbeleid in het kader van de Wwb (wet werk en bijstand). De sociale werkvoorziening (SWA) blijft open en wordt de komende jaren omgevormd van een klassiek productiebedrijf voor beschut werk naar een brede uitvoeringsorganisatie die de uitvoering van alle taken in het kader van de nieuwe Participatiewet aan kan. Deze brede uitvoeringsorganisatie valt onder directe aansturing van de gemeente. Wij werken nauw samen met het UWV om de ontvangst van voormalig Wajongers goed voor te bereiden. Jongeren tot 27 jaar krijgen ten allen tijde ondersteuning om terug naar school te gaan of betaald werk te vinden.

De collectieve verantwoordelijkheid voor ondersteuning van kwetsbare inwoners
Als er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden geeft de PvdA voorrang aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Daarbij denken wij in de eerste plaats aan langdurige zorg. Mantelzorg komt niet in de plaats van professionele zorg en kan niet verplicht gesteld worden. Medische taken zijn voorbehouden aan professionals, lijfgebonden zorg is een taak die niet verwacht kan worden van vrijwilligers. Er komt specifiek beleid om mantelzorgers te ondersteunen. Respijtzorg maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. De PvdA steunt de beweging waarbij meer wordt gevraagd van de eigen kracht en de inzet vanuit de samenleving, maar voelt ook een collectieve verantwoordelijkheid om als gemeente altijd een vangnet te bieden aan hen die niet in staat zijn tot zelfmanagement of die een sociaal netwerk ontberen.

Met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie,
Hélène Oppatja