Onze visie op de overheid

26 januari 2018

Mensen willen gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt en de school van hun kinderen. Ze willen vertrouwen hebben in hún kansen op een goede toekomst. Maar mensen willen ook de ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt. Als PvdA herkennen en erkennen we dit. De inzet van marktpartijen en vrijwilligersorganisaties alleen is niet voldoende om de tweedeling in de maatschappij en kansenongelijkheid tegen te gaan. Wij vinden dat hier een duidelijke rol voor de overheid ligt.

Actief burgerschap?

In het huidige politieke klimaat ligt de nadruk op individuele verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en actief burgerschap. Alles draait om keuzevrijheid. De opvatting lijkt te zijn dat iedereen alles kan bereiken als je maar genoeg moeite doet. Dit miskent dat afkomst en sociaaleconomische achtergrond van invloed zijn op de kansen van kinderen in het onderwijs. En het gaat ook voorbij aan de ongelijkheid tussen mensen met veel en mensen met weinig diploma’s. Diploma’s worden behaald door hard werken, maar ook door aangeboren intelligentie en een van huis uit stimulerende leeromgeving. Is het dan eerlijk dat hoogopgeleiden gezonder zijn en gemiddeld zo’n zeven jaar langer leven dan laagopgeleiden? Nee, wat ons betreft zijn dit voorbeelden van een ongewenste tweedeling. Een beschermende overheid is nodig om dit soort verschillen te verkleinen.

Een actieve overheid!

Daarom kiezen wij als PvdA voor een actieve overheid. Wij willen niet alles aan de samenleving overlaten, maar door overheidsoptreden ook de belangen laten meewegen van diegenen die zich (nog) niet goed weten te organiseren en die (nog) niet mondig genoeg zijn. De gemeente moet er zijn voor iedereen, niet alleen voor de mensen die goed voor zichzelf op kunnen komen. Neem als voorbeeld bewonersavonden en andere bijeenkomsten waar burgers hun verhaal kunnen doen. Deze worden vaak gedomineerd door een selecte groep, mondige bewoners. En precies hier ligt volgens ons een belangrijke taak voor de gemeente: ga actief op zoek naar het ‘geluid’ van die inwoners die niet uit zichzelf naar dergelijke bijeenkomsten komen. En laat ze (ook) gehoord worden.

Naar onze stellige overtuiging kan dan ook alleen een actieve overheid, in samenwerking met burgers, zorgen voor een maximale sociale en economische stabiliteit voor de inwoners van Alphen.

Wat betekent sociale en economische stabiliteit?
– Bestaanszekerheid: loon dat recht doet aan het werk dat je verricht, redelijke baanzekerheid en bij werkloosheid een vangnet en hulp.
– Leefbare buurten: buurten waar het veilig, schoon en groen is.
– Goede voorzieningen op het gebied van zorg.

Een actieve – of liever proactieve – overheid heeft het lef om:
– middenin de samenleving te staan.
– te faciliteren én actief mee te denken en werken in de samenleving.
– op te komen voor mensen die dat zelf niet goed kunnen.

‘De overheid herovert wereldwijd publieke taken’

Een actieve overheid past prima in de tijd van nu. Al decennialang worden overheidsdiensten geprivatiseerd, vooral uit kostenoverwegingen. Wat blijkt? Dit heeft lang niet altijd het gewenste effect. De verwachte kostenvoordelen vallen tegen of wegen niet op tegen bijvoorbeeld verslechtering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers van geprivatiseerde bedrijven. Ook worden de diensten na privatisering vaak duurder en minder goed toegankelijk. Ze komen daardoor soms buiten het bereik van bepaalde groepen inwoners. In de afgelopen vier jaar – na aanbestedingen door de gemeente – hebben we deze negatieve effecten ook in Alphen aan den Rijn gezien. Dit kan beter, vandaar de tegenbeweging: renationalisatie, ofwel het terugdraaien van privatisering.

‘Een actieve overheid leunt niet achterover en wacht niet, maar staat met de poten in de modder om het beste voor haar inwoners te realiseren. Dat staat haaks op de houding die we in de afgelopen jaren van dit college van burgemeester en wethouders hebben mogen ervaren. Een afwachtende overheid die pas ingrijpt als de boel is geëscaleerd is nergens goed voor.’ Gülhan Keskin-Akdemir – Alphen aan den Rijn