Door op 5 mei 2014

Rijnwoudse zaken….

media_xl_808032In de vergadering van de Raad van Rijnwoude van 31 oktober 2013 en 12 december 2013 is een besluit genomen betreffende “integrale afweging aanvullende voorstellen begroting 2013”. In de notitie “Integrale afweging aanvullende voorstellen begroting 2013” , zie tabel op pagina 2, zijn een 12-tal wensen 2013 geformuleerd met een dekkingsplan.

Hierover willen wij u de volgende vragen stellen:

1. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is betreffende de centrumplannen:

a. centrumplan Benthuizen:
Wanneer vindt de herinrichting van het openbaar gebied plaats en hoe is de stand van zaken wat betreft renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum? In de raad van Rijnwoude is gemeld dat de bouw gepland is vanaf het 1e kwartaal 2014.

b. centrumplan Hazerswoude-Dorp:
Er is een krediet beschikbaar gesteld in de raad van 31 oktober 2013 voor herinrichting van het Ambachtsplein. In de herinrichting is gezocht naar een herinrichting waarin parkeren, de markt op vrijdag, openheid van het plein en het gebruik van het middengebied zijn opgenomen. Uitvoering werd verwacht in het 1e kwartaal van 2014.
Kan het college aangeven wat de stand van zaken is en wanneer de uitvoering gaat plaatsvinden?

c. centrumplan Hazerswoude-Rijndijk:
In de raad van Rijnwoude van 31 oktober is een besluit genomen met betrekking van de stedenbouwkundige opzet van een samenhangend winkelcentrum te Hazerswoude-Rijndijk. Aan dat besluit is , middels amendement, toegevoegd: “met dien verstande dat eerst de door Hoogvliet opgestelde visie wordt aangevuld en gewijzigd waarbij de overwegingen 4,5,6 en 7 (van het amendement) in acht worden genomen en waarbij gemeentelijke regie niet mag ontbreken, en vervolgens deze visie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd”.
Hoe staat het met het initiatief van Hoogvliet om de supermarkt aan de Rijndijk te verplaatsen naar een locatie nabij de Da Costasingel? Zijn er vorderingen te melden en heeft het college hieromtrent al overleg gevoerd met Hoogvliet. Op welke termijn kan de Raad de visie wat betreft de verplaatsing en inpassing van supermarkt Hoogvliet tegemoet zien?

In de raad van 12 december 2013 is ook een besluit genomen ten behoeve van het publieksvriendelijker maken van het openbaar gebied Da Costasingel van winkelcentrum Hazerswoude-Rijndijk. In het voorstel is aangegeven dat uitvoering naar verwachting in de 1e helft van 2014 zal plaatsvinden?
Kan het college aangeven wanneer de uitvoering daadwerkelijk gaat plaatsvinden?

d. centrumplan Koudekerk aan den Rijn:
In de raad van 31 oktober 2013 is een besluit genomen ten behoeve van herinrichting van de Prins Bernardstraat tussen de Prinses Wilhelminastraat en de Burgemeester Verheullaan. Hierbij is een motie van VVD, D66 en PvdA unaniem door de raad aangenomen.
Hoe gaat het college gehoor geven aan bovengenoemde motie?
Wanneer vindt de herinrichting van bovengenoemd gebied plaats?

2. Kan het college aangeven wanneer wordt overgegaan tot herinrichting van de voormalige speelplek aan de Sweelincklaan, nabij voetbalvereniging Bernardus?

3. Op initiatief van de VVD-fractie is op 31 oktober ingestemd met een plan van aanpak voor de verbetering van de verkeersveiligheid rond de basisscholen in Rijnwoude. Tevens is ingestemd om € 40.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van fysieke maatregelen rond de basisscholen conform plan van aanpak.
Kan het college aangeven welke specifieke maatregelen reeds zijn genomen en welke maatregelen nog genomen gaan worden met een tijdpad erbij.

4. In de Raad van Rijnwoude van 31 oktober 2013 is besloten tot verplaatsing van de VRI bij de Koudekerkse brug.
Hoe is de stand van zaken? Wanneer wordt de VRI verplaatst?