Door op 30 juni 2017

Ridderveld nader bekeken

Om informatie te verzamelen voor het verkiezingsprogramma van de PvdA Alphen voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 hebben op 24 mei twee leden van de verkiezingsprogrammacommissie gesproken met de gebiedsadviseurs Ridderveld van de gemeente: Marco Parinussa en Abdelghafour Ahalli. Eerst werd gesproken in het stadhuis, later werd met een auto door de wijk gereden.

waar praten we over?

Even wat achtergronden over de wijk Ridderveld in Alphen-stad: er wonen circa 33.000 mensen. Het grootste deel van de woningen is gebouwd in de jaren ‘60 en ’70. Het is een diverse wijk met 24 buurten, die wordt gekenmerkt door de afwisseling tussen hoogbouw en laagbouw, kwetsbaren en weerbaren, autochtonen en allochtonen, hoge inkomens en lage inkomens. Er is eerder sprake van een groot aantal buurten dan van een wijk met een sociale samenhang en identiteit op wijkniveau.

veel gaat goed

In de wijk Ridderveld zijn veel voorzieningen, waaronder twee winkelcentra, middelbaar onderwijs en voorzieningen voor senioren. Er is veel openbaar groen. De woonomgeving is over het algemeen schoon te noemen. De wijk kent gelukkig geen grootstedelijke problematiek. Hier dus geen massale criminaliteit. Naar de inschatting van de gebiedsadviseurs gaat pakweg 70% goed in de wijk. Maar er zijn wel degelijk ook punten van zorg.

sociale segregatie

Zo een punt van zorg is de sociale segregatie: men beweegt zich in de eigen kring. Bekeken vanuit het perspectief van de hele wijk leven de bewoners veelal ‘langs elkaar, niet met elkaar’. In buurten met een hoog werkloosheidspercentage zijn concentraties mensen die vinden dat ze onvoldoende kansen krijgen en die overheids- en algemene instellingen wantrouwen. Elders zijn er concentraties bezorgde mensen die relatief rijk zijn, die dus veel te verliezen hebben en die angst hebben voor diefstal van hun bezit en soms ook voor onbekenden.

jeugd

Mede als gevolg van de sociale segregatie en armoede zijn er jongeren die er überhaupt geen weet van hebben wat bijvoorbeeld een theater is, laat staan dat ze weten welke activiteiten er in Theater Castellum plaatsvinden. In de wijk Ridderveld is slechts 1 jongerenwerker actief voor circa 7.000 jongeren. Het is voor jeugdigen niet altijd mogelijk om een stageplek te vinden, wat de aansluiting met de arbeidsmarkt bemoeilijkt.  Een ander aandachtspunt, dat typisch bij Ridderveld hoort, is de verkeersveiligheid voor scholieren. Dagelijks fietsen niet minder dan zo’n 3.500 scholieren naar Ridderveld, waar de middelbare scholen van Alphen geconcentreerd zijn.

‘stille buurten’ en eenzaamheid 

De gebiedsadviseurs signaleren adressen waar de gordijnen altijd dicht zijn en ook ‘stille buurten’ waar op straat niks gebeurt, omdat de bewoners zich volledig achter de eigen voordeur terugtrekken. Voor de gemeente en hulpverleners is het lastig om deze bewoners te bereiken. Zij zullen immers niet snel zelf naar hulpverleners gaan. Alles overziend is de conclusie dat vereenzaming zeker niet alleen een probleem binnen de allochtone, maar vooral ook bij de autochtone gemeenschap is.

positieve ontwikkelingen

In vergelijking met andere Alphense wijken heeft Ridderveld het hoogste percentage vrouwen met een migrantenachtergrond. Zij nemen diverse initiatieven die de wijk ten goede komen. Op zondag 14 mei was er bijvoorbeeld een bijeenkomst in de Limeshal met 280 (vooral allochtone) vrouwen om ontmoeting te organiseren en contact te stimuleren. Het initiatief hiertoe kwam uit de buurt zelf. Ook elders zijn er mooie voorbeelden van ‘buurtparticipatie’. Vanuit de wijk Groenoord kwamen bijvoorbeeld klachten over storende graffiti op het schoolgebouw van het Ashram College aan het Marsdiep. Als oplossing is in een gezamenlijk project van school, bewonersvereniging en gemeente een graffitikunstenaar ingeschakeld om artistieke graffiti (afbeeldingen van vogels) op de muren van de school en het trafohuisje aan te brengen. De uitvoering werd gedaan in samenwerking met scholieren van het Ashram College. Daarna werd er geen nieuwe graffiti meer op de muren gespoten en verdwenen de klachten. Hier was zogezegd sprake van ‘graffiti bestrijden met graffiti’.

een blik in de toekomst

In het Wijkplan Ridderveld 2016-2017 (te vinden op de gemeentelijke website) staan naar de mening van de adviseurs goede en belangrijke plannen. Zomaar een voorbeeld: in Ridderveld zijn nu liefst 8 buurtpreventieteams actief. Een grote wens van de adviseurs is dat de buurten komen van buurtpreventie naar buurtzorg. Zij hopen dat de aandacht die er nu is voor de beveiliging van de buurt, ook zal worden ingezet om anderen te helpen, bijvoorbeeld met een zorgvraag.

conclusie

Er kan worden teruggekeken op een zeer informatief werkbezoek. Het bezoek bevestigde het beeld dat gebiedsadviseurs (maar ook andere professionals zoals jongerenwerkers en sociaal makelaars/opbouwwerkers) een ‘smeermiddel’ zijn tussen de gemeente en de wijk. Groepen bewoners met elkaar verbinden, dat is waar het bij hen om draait!