29 oktober 2013

Reactie van de PvdA op de Brief van Comité Eerlijk is Eerlijk

Geacht Comite “ Eerlijk is Eerlijk “

Even op voorhand, uit uw brief begrijpen wij uw uitgangspunt, aannames waarop u uw beeld op baseert. Het lijkt ons wel zo correct om eerst de geschiedenis juist weer te geven.

Er heeft een peiling plaatsgevonden onder de bevolking van Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn inzake de naam voor de heringedeelde gemeente. Na moeizame onderhandelingen is uiteindelijk besloten om de naam Alphen aan den Rijn naast een aantal nieuwe namen voor te leggen. De gewogen uitslag zou als zwaarwegend advies worden voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden. Kijkend naar de uitslag kozen de raden van Boskoop en Rijnwoude voor de gewogen uitslag, dat sloot aan bij de keuze van hun inwoners. In de raad van Alphen aan den Rijn zag men zich geconfronteerd met de gewogen uitslag en de niet gewogen uitslag die eveneens heel erg duidelijk was. Massaal kozen burgers uit Alphen aan den Rijn voor Alphen aan den Rijn. Een aantal fracties meende, net zoals in Boskoop en Rijnwoude, dat men naar de burgers diende te luisteren en stemde tegen het raadsvoorstel, een meerderheid verwierp het voorstel. Het gevolg was dat er geen eenduidig advies werd gegeven aan de minister. Zoals gebruikelijk koos de minister voor de naam van de grootste gemeente.

Uw aanname dat dat er nu slechts aan besluitvorming moet worden geconformeerd is een onjuiste voorstelling van zaken, de peiling was geen besluitvorming en is ook nooit als zodanig gecommuniceerd, het was een zwaarwegend advies. Alle drie de raden hebben zich aan de vooraf gemaakte afspraken gehouden en hebben een eigen afweging gemaakt. Alleen de uitslag is u niet welgevallig.

U stelt terecht dat de nieuwe fracties straks vrij zijn om te besluiten, zij zijn niet meer gebonden omdat zij nu de gehele nieuwe gemeente vertegenwoordigen. Alleen zijn alle burgers in de nieuwe gemeente dan gelijk? Wij vinden van wel, maar als dan 1 stem gewoon geld als 1 stem hebben wij niets meer aan die gewogen uitslag.

Kijkend naar de uitslag zonder weging is de voorkeur heel erg duidelijk. Er is geen enkele aanleiding om een andere gemeentenaam te kiezen.

Dit is de brief

 

Wij kregen deze reactie.

Geachte heer Roest,

 

Het Comite “Eerlijk is Eerlijk!” bedankt u voor uw uitvoerige argumentatie. 

Wij willen daarop graag reageren, met name nu, naar onze mening, wezenlijke elementen in uw betoog ontbreken en andere een onjuiste beklemtoning krijgen. 

Vooraf dit. In onze brief hebben wij niet gesproken over “aan de besluitvorming te conformeren, maar wij hebben een oproep gedaan aan de nieuwe raadsleden “zich in de besluitvorming te conformeren” aan de uitkomst van de enquete. Dat gaat dus over de besluitvorming in de eerste gemeenteraadsvergadering op het punt van de naamgeving. Daarmee ontvalt de basis aan een groot deel van uw betoog. 

Aan het publiek is door en namens de drie gemeenten duidelijk gemaakt, dat de peiling onder  de bewoners geschiedde onder het dragend motto ”een nieuwe gemeente verdient een nieuwe naam”. Daarbij past dus uitdrukkelijk niet de naam van een bestaande gemeente. Dat dit nu toch het uiteindelijk resultaat bleek te zijn, is even teleurstellend als bedroevend. 

Het kiezerspubliek kan een “zwaarwegend advies” niet anders interpreteren dan dat de uitslag zal worden gevolgd. De enquete was immers een initiatief  van de drie gemeenten zelf. In ieder geval komt bij het publiek de gedachte niet op dat de uitkomst terzijde zou kunnen worden gesteld. De te volgen spelregels waren immers door de drie gemeenteraden vastgesteld. 

Uiteraard is het beginsel “one man, one vote” te verkiezen. Maar dat moet dan wel gaan over een andere naam dan de bestaande. Indien de naam “Alphen aan den Rijn” op het keuzelijstje staat en een ieder een stem heeft, is een enquete, gelet op het inwonertal, volstrekt zinloos. Indien de naam “Boskoop” of “Rijnwoude” voor de nieuwe gemeente zou zijn voorgesteld, zouden de inwoners van die gemeenten ook massaal op de naam van hun eigen woonplaats hebben gestemd. 

De uitslag van de niet-ge wogen stemming zal uw fractie toch niet hebben verrast. Wellicht maakt  bij uw fractie indruk, dat niet minder dan 3558 inwoners van Alphen aan den Rijn niet de naam van hun eigen woonplaats kozen, kennelijk aangezien zij dat, gelet op de opzet van de enquete,  niet correct achtten. Ik constateerde, dat veel mensen in Alphen schamen zich voor dit gedrag van hun gemeenteraad en zullen uit protest niet meer gaan stemmen. 

De gemeenteraden van Boskoop en Rijnwoude hebben de uitslag van de enquete gerespecteerd –niets meer en niets minder. Een andere uitslag zouden zij ook hebben moeten accepteren.

Er komt weliswaar een nieuwe gemeenteraad, maar de inwoners van de drie gemeenten, die zich in de enquete over de naam hebben uitgesproken, zijn dezelfden.

Het stelt teleur, dat een democratische volkspartij als de PvdA dit standpunt inneemt. Het is bovendien pijnlijk te  moeten constateren, dat de huidige fractievoorzitters in Boskoop en Rijnwoude zich thans achter die mening opstellen. Hun stemgedrag in de eigen gemeenteraden was anders, evenals hun publieke uitingen over de gang van zaken.

 

Wij stelen een reactie op het bovenstaande zeer op prijs.

 

Voorts verzoeken wij u vriendelijk onze bovenstaande  reactie eveneens op uw website te plaatsen.

Met een vriendelijke groet,

Comite “Eerlijk is Eerlijk!”

 

En dit is de reactie daarop.

Dank voor uw reactie. In uw voorgaande brief vroeg u naar onze mening, deze hebben wij gegeven. We kunnen constateren, dat we anders over de naamgevingsprocedure denken. Als ik toch van deze gelegenheid mag gebruik maken, dan zou ik graag een aantal aannames willen ontkrachten. Een nieuwe naam voor de nieuwe gemeente suggereert volgens u een geheel nieuwe naam. Als we daarvan uitgaan bestaat er ook in de nieuwe gemeente nog steeds een meerderheid voor de naam Alphen aan den Rijn. Ook dat is een democratisch besluit. Dat 3558 van de 70.000 Alphenaren voor een andere naam dan Alphen aan den Rijn hebben gekozen doet daar niet aan af. Wat de beweegredenen zijn van die 3558 inwoners kunnen zijn, kunt u ook niet achterhalen, net zo goed dat we niet kunnen achterhalen waarom 17.174 burgers voor Alphen aan den Rijn kozen. De suggestie dat zij Alphen aan den Rijn niet correct zouden achtten, is een aanname die niet bewezen kan worden. 

De fractievoorzitters van Boskoop en Rijnwoude stellen zich op achter de reactie die wij u hebben gegeven

Voor ons volledige standpunt kunt u onze voorgaande reactie raadplegen.