14 oktober 2013

PvdA-kamerleden op werkbezoek

fotoWerkbezoekLoesYpmaOp vrijdag 4 oktober brachten de PvdA-kamerleden Lea Bouwmeester, Loes Ypma en John Kerstens een werkbezoek aan Alphen aan den Rijn. Zij spraken vooral over de vele belangrijke verantwoordelijkheden die in 2015 vanuit het Rijk verlegd gaan worden naar de gemeenten. Deze ingrijpende veranderingen gaan gepaard met veel kritische geluiden uit de samenleving. Het debat met mensen die midden in de maatschappij staan, leverde tijdens het werkbezoek een rijke oogst aan constructieve suggesties op. ‘Daar zullen wij zeker niet aan voorbijgaan’, aldus de volksvertegenwoordigers.

‘De mensen die het werk moeten doen, mogen in de praktijk niet worden gehinderd door belemmerende systemen en regels. Ze moeten voldoende ruimte en bevoegdheden hebben om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. ‘ En daarvoor gaat Lea Bouwmeester zich hard maken. Opmerkelijk was in het gesprek dat de politica voerde met de wijkverpleegkundigen, verzorgenden, wijkcoördinatoren en management, dat het merendeel van de professionals de veranderingen in de uitvoering als verbeteringen zagen. Hun zorgen zijn voornamelijk van financiële en organisatorische aard.

Een belangrijke voorwaarde die zij de politiek stelden, was dat zij niet gehinderd willen worden door nutteloze regels en overbodige systemen. Zij willen de verantwoordelijkheid nemen maar ook de bijbehorende bevoegdheden krijgen. Hun management realiseerde zich dat de veranderingen voor hen zullen betekenen: meer loslaten. ‘We moeten onze medewerkers volledig vertrouwen schenken en dat betekent een hele omslag’, aldus een manager.

De veranderingen

Volgens het regeerakkoord 2012 zijn de volgende veranderingen in de maak: In 2015 vallen begeleiding, ondersteuning en verzorging niet meer onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) maar onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Ook gaan vanaf 2015 de gemeenten de Participatiewet uitvoeren, die de Wet Werk en Bijstand, de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening vervangt. Verder worden de gemeenten ingevolge de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming en –reclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten. Deze veranderingen staan algemeen bekend als de Drie Transities.

 

Discussiebijeenkomst

Het werkbezoek van de PvdA-kamerleden werd afgesloten met een discussiebijeenkomst over de drie transities in een stampvolle zaal bij De Vrienden.

Na het welkomstwoord van wethouder Hélène Oppatja daagde de voorzitter van de bijeenkomst, Fred Ter Meer, de aanwezigen uit tot het debat. En dat debat dat kwam er! Zeker nadat hij had aangegeven dat door de drie transities het totale budget in het sociale domein met 14 % verminderd moet worden: door de veranderingen in de Zorg moet € 1.900.000.000 bezuinigd worden (25 % van het oorspronkelijke budget!), door invoering van de Participatiewet € 1.830.000.000 en de transitie Jeugdzorg moet voor het Rijk een bezuiniging van € 150.000.000 opleveren.

Ieder van de drie Kamerleden gaf eerst een korte uiteenzetting over zijn/haar specialisatie en kreeg vervolgens een reeks vragen en opmerkingen op zich afgevuurd. Loes Ypma gaf de aftrap met haar bijdrage over de transitie Jeugd. Daarna was het de beurt aan John Kerstens over de Participatiewet en tenslotte kreeg Lea Bouwmeester na haar inleiding ook een spervuur van vragen over zich heen.

De algemene teneur onder de politici: ‘De vraag is niet of er voldoende geld meekomt, de vraag is: hoe moeten we de zorg efficiënter en slimmer inrichten zodat we met minder geld meer kunnen doen.’

Sommige aanwezigen bleven toch nog sceptisch.

Zo niet Hélène Oppatja die in haar slotwoord zei: ‘Garanties zijn er niet! Maar de Partij van de Arbeid loopt niet weg voor deze verantwoordelijkheid. En natuurlijk gaan wij deze klus klaren!’

 

Hans de Rooij.

Met dank aan Roelf Scholma voor zijn artikel in het Witte Weekblad!