20 maart 2017

PvdA Alphen Steunt petitie: ‘Stop de verkeersoverlast!

De Partij van de Arbeid steunt de online petitie: ‘Stop de verkeersoverlast’. De petitie is opgestart het Comité verkeersoverlast Boskoop/Hazerswoude Dorp. Doel is om de overlast extra onder de aandacht te brengen van de Provincie Zuid-Holland en Gemeente Alpen aan den Rijn.

De PvdA is het eens met de strekking van petitie. Er is geen regionale visie op de verkeersproblematiek op te lossen voor de centra van Boskoop en Hazerswoude Dorp. Dit moet spoedig opgelost worden om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

De petitie is te ondertekenen op Stop-de-verkeersoverlast

Henk Goes en Ernst-Jan Straver
Raadsleden PvdA

 


Verder toelichting op de petitie vindt u hieronder:

 1. De voorgenomen aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan is mede aanleiding voor de gedane verzoeken. Zolang de huidige en toekomstige verkeersstromen niet grondig zijn onderzocht, wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van de aanleg van deze weg. Wij verzoeken het besluit tot aanleg van de weg op te schorten, totdat de zin ervan door het onderzoek wordt bevestigd.
  2. Als gevolg van de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan wordt gevreesd voor verdere toename van de verkeersinfarcten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop, waardoor de leefbaarheid nog meer onder druk komt te staan. De nieuwe weg zal een sluiproute vormen tussen de A12 en de A4, dwars door het Groene Hart.
  3. Veel inwoners en belanghebbenden zouden de Verlengde Bentwoudlaan gaarne opofferen, om met de vele (dan bespaarde) miljoenen de ernstige verkeersproblemen in Boskoop en Hazerswoude-Dorp te lijf te gaan.
  4. Volgens een kentekenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Provincie, is 70% van het verkeer door de dorpskern van Boskoop geen bestemmingsverkeer, maar doorgaand verkeer.
  5. De frequentie van het openen van de verouderde Hefbrug zal in belangrijke mate toenemen vanwege de groeiende containervaart, als gevolg van de in de nabijheid van de containerhaven te realiseren nieuwe overslagplaats. Het wegverkeer ondervindt sterke hinder van het geïntensiveerde vaarverkeer op de z.g. “staande mastroute”.
  Daarnaast zal de spoorwegovergang op de al overbelaste Zijde in het najaar 2017 achtmaal per uur wordt gesloten, hetgeen een verdubbeling betekent in vergelijking met de huidige situatie. Dit versterkt de negatieve effecten op de verkeersstromen en omwonenden.
  6. Over betrokken wegen in Boskoop lopen schoolroutes, (toeristische) fietsroutes en de route “gevaarlijke stoffen”, terwijl op diverse punten geen sprake is van een uniforme en begrijpelijke infrastructuur. Er ontstaan dagelijks levensgevaarlijke situaties.
  7. Het overgrote deel van de in Hazerswoude-Dorp wonende burgers prefereert een tunnel onder de Gemeneweg, ter hoogte van de dorpskruising.
  8. Het verzoek om een onderzoek, zoals in de petitie gevraagd, kan als volgt nader worden geduid:
  – Er is alle reden om een pas op de plaats te maken, nog eens goed na te denken en waar nodig onderzoek te doen daar waar gerede twijfel is gerezen aan de doordachtheid en de effecten van de huidige plannen en prioriteit te geven aan de genoemde knelpunten.
  – Neem bij dit onderzoek alle mogelijke oplossingsvarianten mee.
  – Betrek de deskundigen en praktijk-deskundigen van ons comité bij het wegen van de gevonden oplossingsvarianten.
  – Leg daarna de varianten voor aan bewoners, betrokken organisaties en andere belanghebbenden, waardoor een breed draagvlak voor de gekozen oplossingen wordt verkregen.