Door op 28 februari 2014

Participatietraject geen grabbelton

grabbelton-broos_2‘Inwoners zijn heel goed in staat om hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen’. Met deze woorden begint het coalitieakkoord en het is tevens het uitgangspunt voor het plan van aanpak voor de strategische heroriëntatie, in gewoon Nederlands: de volgende bezuinigingsronde, die op 27 februari in de gemeenteraad werd besproken. Ondanks belangrijke toezeggingen door het college heeft de PvdA niet ingestemd met het voorstel. De uitgangspunten geven blijk van een veel te lichtvaardige opvatting over de sociale taken van de gemeente. De waarborg dat de belangen van de minst mondige burgers worden meegewogen is bovendien te dun. En door het ontbreken van een inhoudelijke visie is het risico dat participatie verwordt tot een grabbelton waar iedere wethouder naar believen een graai in kan doen levensgroot. De PvdA is voorstander van interactieve beleidsvorming maar wanneer die wordt uitgevoerd op basis van de verkeerde uitgangspunten door een college dat geen koers kan kiezen leidt het al te snel tot ongelukken.

Om teruglopende inkomsten en tegenvallers te kunnen opvangen en ook nog twee miljoen te kunnen investeren zoekt het college 10 miljoen euro aan besparingen. Dit bedrag is voor de PvdA niet onoverkomelijk en ook de voorgestelde, sterk interactieve aanpak zouden wij hebben kunnen steunen. Ware het niet dat de onderbouwing verdeling van de bezuinigingen over de beleidsterreinen –nauwelijks snijden in mobiliteit en ruimtelijke ordening (grote projecten worden zelfs geheel ontzien) maar wel drie miljoen op sport, cultuur en welzijn, volledig ontbreekt. Zowel cijfermatig als inhoudelijk tasten wij bij aanvang van de strategische heroriëntatie in het duister. Waarom deze bedragen? Waarom deze beleidsterreinen? Wij weten het niet.

Goed nieuws was er ook want in het debat werden belangrijke toezeggingen gedaan. In reactie op een inspreker uit Koudekerk gaf fractievoorzitter Marion Verkleij van het CDA aan dat het onderwerp mobiliteit wat haar fractie betreft niet uitgezonderd wordt van beginspraak zoals het collegevoorstel aangeeft. Inge Prins van D66 kwam de PvdA tegemoet door te zeggen dat de verdeling van bezuinigingen over de beleidsterreinen, mits beargumenteerd, bespreekbaar is. Als enige coalitiepartij maakte D66 ook ruimte voor de mogelijkheid om de investeringen die in het coalitieakkoord zijn afgesproken bij de discussie te betrekken. De ChristenUnie, bij monde van Matthijs Kortleven, toonde zijn sociale gezicht door de PvdA de toezegging te doen dat zijn partij pal staat voor het behoud van een fatsoenlijk vangnet door de gemeente, ongeacht de ongewisheid van de uitkomsten van de strategische heroriëntatie. Uit de beantwoording van het college door wethouder Kees van Velzen tenslotte bleek dat het noemen van harde bedragen primair tot doel heeft om urgentie te kweken bij de instellingen. Als het zwaarwegende argumenten zijn om bepaalde bedragen te herzien is dat natuurlijk mogelijk, aldus van Velzen.

Hoewel de PvdA het plan van aanpak niet steunt ziet de fractie op grond van de gedane toezeggingen kansen om in de komende maanden medestanders te vinden voor een zachte landing van de extra sociale taken bij de gemeente. In de strategische heroriëntatie zullen wij hieraan dan ook prioriteit geven om ongelukken in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en op het gebied van bestaanszekerheid te voorkomen.