Door op 4 april 2017

Overlast coffeeshops in de straat en in de raad.

Het college van B&W stelde voor om af te zien van verder vervolgonderzoek naar verplaatsing van de twee coffeeshops in de Hooftstraat. Dit voorstel volgt op een aantal onderzoeken die plaats hebben gevonden in de afgelopen jaren. Na aanleiding van de overlast zijn er verschillende maatregelen genomen en deze hebben effect op de overlast, veroorzaakt door de shops. Kortom de gemeente ziet geen reden om de coffeeshops te verplaatsen. De PvdA deelt deze mening en heeft benadrukt dat de situatie de komende jaren goed gemonitord moet worden dat het niet weer uit de hand gaat lopen.

Toch kreeg deze discussie een vermakelijke wending toen 2 (CDA en Nieuw Elan) van de 5 coalitie partijen een amendement indiende met daarin de volgende strekking: “Er komt een onderzoek naar verplaatsing van de coffeeshops uit het centrum naar een plaats buiten woonwijken en op afstand van scholen.” Deze passage komt direct uit het collegeprogramma.
Er was dus onenigheid binnen de coalitie over dit onderwerp. Nu kan en mag dit altijd gebeuren, maar het is voor de oppositie toch vermakelijk als juist de VVD en D66 het hardst te keer gaan tegen het amendement en de argumentatie die voor het CDA naar voren bracht. Na hoofdelijke stemming werd het amendement met 19 tegen 18 verworpen en blijven de coffeeshops in de Hooftstraat.

Maar de discussie heeft wel een litteken achter gelaten op de coalitie.