Door op 8 november 2015

Opvang vluchtelingen

detentiecentrum-alphen-aan-den-rijnEen aantal weken geleden spraken we al eerder over de opvang van vluchtelingen. Het standpunt van mijn fractie is in die tussentijd niet gewijzigd. Wij zijn nog steeds voorstander van het realiseren van tijdelijke opvang voor vluchtelingen en vinden dat onze gemeente daar ook een bijdrage aan moet leveren. Want het alternatief dat vluchtelingen gezinnen op straat slapen is voor de PvdA fractie onacceptabel! Daarom wil ik het college complimenteren voor, wat tegenwoordig, een moedig besluit genoemd mag worden. Complimenten voor het nemen van verantwoordelijkheid in een tijd waar de meningen sterk uiteenlopen en waarbij voor en tegenstanders volharden in hun mening.

Anders dan ons standpunt is het debat over vluchtelingen enigszins gewijzigd. Sinds ons laatste debat over de opvang van vluchtelingen is de discussie over dit onderwerp gevoeliger en harder geworden. De diepe tegenstellingen tussen de voor en tegenstanders die dwars door de samenleving en ook dwars door onze lokale samenleving gaan, zorgt voor onbegrip tussen onze inwoners.

Nu de eerste en noodzakelijke prioriteit opvang van vluchtelingen bijna gerealiseerd is, moeten we onze tweede prioriteit het creëren van draagvlak onder onze inwoners met spoed oppakken. Want voorzitter: opvangen doen we samen en met z’n allen met iedereen dus ook de tegenstanders. Het is van groot belang, gelet op de soms bizarre negatieve stellingen over vluchtelingen, voortdurend aandacht te hebben voor het draagvlak bij onze inwoners. Juist in deze tijd is het belangrijk om de samenleving bij elkaar te houden. En dat begint klein dat begint lokaal. De PvdA stelt daarom voor om een plan van aanpak op te stellen over hoe wij het draagvlak kunnen vergroten. Graag reactie van het college hierover.

Tot slot wil ik graag terugkomen op de toezegging van de wethouder over de inkoop van goederen en diensten voor de opvang van vluchtelingen. Hij zou de mogelijkheden van een lokale inkoop bij lokale winkeliers en ondernemers onderzoeken in plaats van een centrale inkoop waar COA gebruik van maakt. Hoe ver is hij hiermee en kunnen ook ingeval van deze tijdelijke opvang hier afspraken over gemaakt worden met COA?