Door op 6 september 2013

Onderzoekt alles en behoudt het goede

iPhone 308De plannen voor de Lage Zijde worden de komende weken opnieuw bekeken. Het is niet mogelijk gebleken om binnen de gestelde tijd voldoende winkels te verhuren en het naar het zich laat aanzien zal dat ook op de lange termijn niet lukken. Voor de herontwikkeling van het Thorbeckeplein betekent dit dat er een andere invulling komt, waarbij de geplande winkels plaats maken voor andere functies. De PvdA wil dat in de aangepaste plannen alle opties worden onderzocht maar zet in het bijzonder in op huurwoningen in verschillende prijsklassen: van sociale woningbouw tot vrije sectorhuur. Daarmee geven wij invulling aan de motie Zorgwoningen die de fractie afgelopen juni heeft ingediend en die op brede steun mocht rekenen in de gemeenteraad.

Wonen voor iedereen

Er is grote behoefte aan zorggeschikte woningen, een ontwikkeling die de komende jaren zal doorzetten. Verreweg de meeste mensen zullen in de toekomst zelfstandig blijven wonen, ook als ze hoogbejaard zijn of om welke reden dan ook zorg nodig hebben. Grootschalige woonvoorzieningen voor doelgroepen, het soort instellingen dat we vroeger bejaardenhuis of zorginstelling noemden, zijn straks goeddeels verleden tijd. Niet alleen aan seniorenwoningen, maar ook aan passende huisvesting voor Alphenaren met verstandelijke of lichamelijke beperkingen hebben wij, door de zogenaamde scheiding van wonen en zorg, dringend behoefte. In het stadshart zijn veel voorzieningen al aanwezig, dat is een prima uitgangspunt om op voort te borduren. De aanwezigheid van winkels, horeca en publieke voorzieningen maakt het Stadshart tot een aantrekkelijk woongebied voor mensen die weinig mobiel zijn. Het is daarom belangrijk dat zowel bestaande als toekomstige huurders meedenken over de voorzieningen die zij in hun directe woonomgeving willen zien. De inbreng van ondernemers is natuurlijk onmisbaar, maar een stadshart is veel meer dan winkels alleen. Dat moet tot uitdrukking komen in de inspraak die door het college is aangekondigd. Naast politiek en ondernemend Alphen moeten ook bewoners, ouderen- en cliëntenorganisatie en zorgpartijen hun visie kunnen geven.

Cultuur hoort er ook bij

Als sinds er vele jaren geleden voor het eerst gesproken werd over de herontwikkeling van de Lage Zijde is de PvdA een groot voorstander van een evenwichtige functiemix met, naast wonen en winkelen, een sterke maatschappelijke trekker. Daarom hebben wij ons er hard voor gemaakt dat de gemeente investeert in een gebouw waarin diverse culturele instellingen gehuisvest worden. Een laagdrempelige, niet-commerciële ‘huiskamer’ in het hart van de stad. Eerst onder de noemer “Cultuurgebouw” en later onder de werknaam ‘Bieb+”. Het idee voor het Cultuurgebouw werd geboren onder een ander, rooskleuriger, economisch gesternte. Het afgelopen jaar heeft onze eigen wethouder de stofkam voor de plannen gehaald en daardoor de investering met maar liefst € 13 miljoen weten te verlagen. Helaas was een groot deel van de gerealiseerde besparing nodig om tegenvallers op andere terreinen (parkeren en grondexploitaties) op te vangen, maar een ander deel is nog steeds beschikbaar voor bestaande culturele voorzieningen. De meningen zijn verdeeld over het feit dat de gemeente investeert in zo’n culturele trekker, zelfs na de aanzienlijke besparing op de bouwkosten. Dat komt niet alleen door het geld, maar vooral door de lange (politieke) geschiedenis van het onderwerp. Het heeft ook te maken met verschillende opvattingen op de ontwikkeling van het stadscentrum en de rol van de gemeente daarin. De PvdA is van mening dat een compleet stadshart een evenwichtige mix van functies herbergt, waarbij de gemeente aan zet is voor die voorzieningen die niet door de markt tot stand worden gebracht.

De inzet van de PvdA

Nu wij pas op de plaats moeten maken om tot een herijkt, toekomstbestendig plan te komen is het goed om ook onze eigen missie tegen het licht te houden. Daarbij zijn twee dingen essentieel: de realisatie van betaalbare en levensloopbestendige dan wel zorggeschikte woningen en een evenwichtig aanbod waarbij maatschappelijke functies het geheel versterken en de aantrekkelijkheid van het gebied voor investeerders verhogen. Voor het Thorbeckeplein willen wij een goede inpassing van het culturele programma waaraan de Bibliotheek, de publieksruimte van het streekarchief, de Volksuniversiteit en STA-Art de afgelopen jaren met zoveel inzet hebben gewerkt. Zo krijgt de Stadshart een eigen, Alphense identiteit en brengen wij een breed toegankelijk en aantrekkelijk woon- en werkgebied tot stand.