Door op 6 februari 2017

Onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties.

De raad laat onderzoek doen naar nieuwe woningbouwlocaties in en rond de stad om de vraag naar stedelijk wonen op te vangen. In de kernen blijkt voldoende mogelijkheid om de vraag naar woningen daar op te vangen. Dit ligt anders voor de stad Alphen aan den Rijn. De vraag naar woningen in een stad blijft groeien, ook vanuit de regio om ons heen. De stad Alphen biedt te weinig mogelijkheden om deze toenemende vraag naar stedelijke woningen op te vangen. De vraag is: welke locaties in en rond de stad zijn geschikt om in deze woningbehoefte te voorzien?

Locaties die in ieder geval onderzocht worden op de voor- en nadelen zijn De Gnephoek, het gebied ten noorden van de Ridderbuurt, het Steekterweggebied, het gebied ten noorden van de Heuvelweg en de Alphense Polder (Oostkanaalweg). In het onderzoek worden verschillende groeiscenario’s uitgewerkt. Ook wordt onderzocht of vraag naar woningen voor een deel binnen de dorpskernen kan worden opgevangen.

De resultaten van het verkennende onderzoek zullen zo mogelijk voor de zomer 2017 worden opgeleverd. Op voorstel van o.a. de PvdA  zal vervolgens de bevolking van Alphen aan den Rijn bij de uitkomsten van de verkenning betrokken worden en kan het college daarna een voorstel aan de raad voorleggen. De raad kan aan de hand daarvan zijn besluit over nieuwe woningbouwlocaties nemen.

De PvdA heeft in de raad daarbij de volgende kanttekeningen gemaakt.

Uit inventarisatie en analyse is gebleken dat in de stad met behulp van transformatie, verdichting en wijziging van bestemmingen nog ruimte is voor 2000 woningen tot 2025. Die kansen moeten gepakt worden wat de PvdA betreft. Maar wel moet er op gelet worden dat niet elk stukje groen en elk speelplekje opgeofferd worden. Doe dat met hoofd en hart.

Je moet in Alphen wel prettig kunnen blijven wonen. Voor de citymarketing zouden we de slogan willen introduceren: “In Alphen daar kun je goed wonen!”.

Verder vindt de PvdA het belangrijk dat de gemeente is samenwerking met de woningcorporaties alles in het werk zal stellen om de doorstroming te bevorderen. In den lande zijn daarvan positieve resultaten te melden. Veel ouderen wonen vaak in te grote huizen met tuin. Zij zouden graag willen verhuizen naar een levensloopbestendige woning, het liefst in hun sociale omgeving. Kan het college daar werk van maken in de op te stellen prestatieafspraken met de corporaties?

In de verkenning of studie naar woningbouwlocaties na 2025 is het belangrijk dat ook demografische ontwikkelingen meegenomen worden. Een integrale visie op woningbehoefte en woningbouwlocaties is gewenst. Ook de kernen en de locaties uit de transformatievisie OudeRijnZone moeten bij de studie betrokken worden.

Als uit de studie blijkt dat alle plancapaciteit benut is, zowel in de dorpskernen als in de stad, en als uit studie blijkt dat er nog capaciteit nodig is na 2025, dan is de PvdA bereid daarin mee te gaan.

De geschatte woningbehoefte per kern vindt de PvdA aan de magere kant m.n. voor Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk, resp. 35 en 20 woningen per jaar. Koudekerk heeft een inhaalslag te maken omdat daar de laatste 10 jaar bijna niets gebouwd is. Bovendien hebben deze kernen te maken met een grote toestroom vanuit Leiden vanwege het woonruimteverdeelsysteem Holland Rijnland.

Een kanttekening wil de PvdA ook nog maken bij de benoemde locaties in de kernen. Op zich is daar niets mis mee, maar de PvdA vindt het raadzaam dat het college met enige flexibiliteit daarmee omgaat. Mocht in de loop der jaren zich nieuwe kansrijke locaties voordoen, dan moeten die ook ontwikkeld kunnen worden.