Door op 6 juni 2016

Nieuwsbrief mei 2016

20130327lokaleomroep-590x300Goede lokale verslaggeving mag wat kosten

Op de afgelopen raadsvergadering stond het voorstel om Studio Alphen steunen met een financiële bijdrage. In het kort is het voorstel om bovenop de jaarlijkse (wettelijke) bijdrage ad € 60.000 voor 2016 en 2017 een extra bijdrage te doen van € 65.000. Daarnaast wordt de eerder verstrekte lening over een langere termijn uitgesmeerd. De tegenprestatie voor Studio Alphen is dat er vóór 1 juli een exploitatiegarantie door een private partij twv. € 125.000 voor vijf jaar dient te worden overlegt.

In november 2015 kwam tijdens een commissievergadering eerder aan de orde hoe nijpend de situatie voor Studio Alphen is. Hier is verder over doorgepraat in de commissie van 19 mei.

In 2013 heeft de gemeente nav. een door Studio Alphen ingediend beleidsplan ervoor gekozen de lokale omroep te steunen in haar verdere  professionalisering. Hiervoor is een lening ter beschikking gesteld. In de afgelopen jaren hebben we daarvan de vruchten kunnen plukken: de politiek wordt op een professionele manier verslagen, net als evenementen en gebeurtenissen zoals recent nog het ongeluk met de Julianabrug. En dat alles met een grote groep vrijwilligers die een selecte groep professionals ondersteunen. Echter, door teruglopende commerciële inkomsten is er druk komen te staan op de (financiële) toekomst van de omroep. Er is echter niet sprake van alleen een ‘Alphens probleem’: in gemeenten van vergelijkbare omvang zie je ook lokale omroepen worstelen met financiën (Venlo, Westland). In Venlo draagt de gemeente veel meer bij, bovenop de wettelijke bijdrage. Veel meer dan ook Alphen in het voorstel zou gaan bijdragen.

De PvdA is van mening dat een solide lokale omroep welke professioneel opereert wat mag kosten. Hiermee wordt de politiek extra gecontroleerd omtrent haar besluitvoering. Dit draagt bij aan een beter bestuur van de gemeente. Wel hebben wij vragen gesteld over de haalbaarheid van de exploitatiegarantie voor 1 juli, maar Studio Alphen gaf aan met het voorstel uit de voeten te kunnen. Mede hierom stemde de PvdA in met het voorstel om Studio Alphen extra te steunen.

Bestuur_APGHet APG stopt ermee.

Ter zake kundig, bevlogen en het aan den lijve ondervinden. Dat zie ik als ik aan het Alphens Platform Gehandicapten (APG) denk. Het bestuur heeft aangegeven het niet meer te kunnen volhouden en heeft besloten het APG op te heffen. Ik kan mij de nodige inspreek momenten herinneren waarin de mening van het APG nog wel eens wou schuren met een aantal raadsfracties en wethouders. Dat was voor het APG nooit een belemmering om de inspreek reactie krachtig en bondig te verwoorden, ook al wisten zij dat het niet altijd in dank werd afgenomen. De gemeente kon er ook haar voordeel mee doen, besluitvorming werd door de inbreng van het APG gewoon beter.

Nu las ik dat de wethouder het jammer vind, maar dat hij vertrouwen heeft in de cliëntenraad dat die deze doelgroep goed kan vertegenwoordigen.

Zonder enige twijfel zal de cliëntenraad zich tot het uiterste inspannen om ook die geluiden binnen te brengen. Maar of het reëel is om te verwachten dat dit van dezelfde waarde kan zijn als van het APG, dat betwijfel ik.

Van het college had ik verwacht dat er gezocht zou worden naar mogelijkheden om het APG te faciliteren zodat zij in staat zouden kunnen zijn om hun werk te doen, toekomstige mensen te werven. Zeker als je als coalitie het nieuw en anders wil doen. Zoeken naar verbinding met de samenleving, samenwerking etc etc. Wil je dat echt of zijn het slechts termen, het zijn de daden die dat laten zien.

Inspreken is geen doel op zich, het gaat om de inhoud. En als het hier en daar wat schuurt geeft dat niets, College en raadsleden kunnen er immers hun voordeel mee doen.

IMG_0108Visie op water

Waterrecreatie in en om Alphen staat momenteel op de agenda bij diverse bestuurlijke overleggen vanwege vraagstukken zoals de decentralisatie van het vaarwegbeheer, de overdracht van zes sluizen door het hoogheemraadschap van Rijnland en verschillende kwantitatieve wateropgaven in de Gouwepolder en Rietveldpolder.

De centrale vraag daarbij is: welke rol en financiële verantwoordelijkheid kan de gemeente nemen voor het vaarwegennetwerk?

Het college stelde de raad over de Visie op Water voor:

de Visie op Water vast te stellen met als basis scenario 2 (‘Houden wat je hebt’: dat zich concentreert op het deugdelijk vastleggen van de bestaande en voormalige situatie van de vaarwegen, maar er wordt niet extra geïnvesteerd in het vaarwegennetwerk. De gemeente neemt daarvoor de rol van vaarwegbeheer en nautisch beheer op zich voor de delen van de waterwegen waar momenteel gevaren wordt)

en te streven naar scenario 3 (‘Uitbreiden en doorontwikkelen’: dat voortbouwt op het scenario ‘Houden wat je hebt’ en veronderstelt dat niet alleen de bestaande situatie van het vaarwegnetwerk wordt vastgelegd, maar dat de gemeente in samenwerking met andere publieke en private partijen het vaarwegennetwerk gaat ontwikkelen en gebruiken. Dit vergt een investering in het netwerk van  € 20 miljoen, mogelijk zelfs € 28 miljoen.

De PvdA vindt dat niet verantwoord en niet gewenst. Een van de projecten is het verbinden van Klein-Giethoorn met de Gouwe door middel van het aanleggen van dure bruggen en boat conveyors (‘klunen’ over de weg). Te duur en niet nodig.

Bovendien is uit de inspraak gebleken dat het draagvlak niet aanwezig is om overal in het boomkwekerijgebied watersport te gaan faciliteren.

Gelukkig waren de andere partijen het met ons eens.

Door middel van een amendement heeft de raad daarbij gekozen voor scenario 2 (‘‘Houden wat je hebt”). Het college zal hiervoor een uitvoeringsplan vaststellen dat ter instemming wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Er is niet ingestemd met scenario 3 (‘Uitbreiden en door ontwikkelen’) in verband met de hoge kosten.