Door op 10 april 2016

Nieuwsbrief maart 2016

IMG_0211Nep- bestemmingsplan!!

Op 31 maart is in de gemeenteraad de beheersverordening buitengebied Rijnwoude aan de orde geweest. De PvdA heeft in een stemverklaring  6 redenen aangegeven waarom dat een foute oplossing is. De redenen zijn:

  1. De vaststelling is in strijd met de wet.
  2. Vaststelling van de beheersverordening is een bonus op falend beleid.
  3. Tegen een beheersverordening staat geen beroep open.
  4. Geen correctiemogelijkheid.
  5. Het vaststellen van een beheersverordening is inconsequent.
  6. Bonus op ongecoördineerd college- optreden.

Wij stonden niet alleen in onze kritiek. Alle oppositiepartijen stemden tegen.

Voor de uitgebreide stemverklaring: zie onze website

 

IMG_0578Groene Hart Koerier in de steek gelaten.

Het gemeentenieuws werd tot 1 april in verschillende huis- aan- huisbladen gepubliceerd zoals de Gouwe Koerier, het Witte Weekblad en de Groene Hart Koerier. Een welkome bron van inkomsten voor deze bladen om te kunnen overleven. Bladen die in de kleine kernen in een duidelijke behoefte voorzien.

Maar vanaf 1 april wordt het gemeentenieuws niet meer gepubliceerd in de Groene Hart Koerier en het Witte weekblad vanwege een aanbesteding die gewonnen is door de Persgroep. In die groep zitten het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier.

Bij de aanbesteding van het gemeentenieuws, Week in Beeld, is het college weer in de fout gegaan door geen voorwaarden te stellen. Voorwaarden waarin vereist is dat de bestaande huis- aan huisbladen in samenwerkingsverband meegenomen dienden te worden.

Dezelfde fout die gemaakt is bij de aanbesteding van het peuterspeelzaalwerk.

Een ezel stoot zich in het gemeen niet twee keer aan dezelfde steen.

Klaarblijkelijk wel het Alphense college!

foto NutsgebouwSpoeddebat Nutsgebouw: De raad wil beter geïnformeerd worden

De raad weigert via de media met de wethouder Van As te communiceren. Op 10 maart is er een spoeddebat gehouden over de tweede verkoop van het Nutsgebouw aan Centurio Vastgoed. Dit debat was aangevraagd door de PvdA fractie in samenwerking met GroenLinks, SP en RijnGouweLokaal, omdat wij van mening waren dat de wethouder de raad onvoldoende heeft geïnformeerd over het Nutsgebouw.
Na het afhaken van La Place eind 2015 heeft de raad geen nieuwe informatie ontvangen van wethouder van As over de stand van zaken en over de nieuwe ontwikkeling. Pas nadat de verkoop had plaatsgevonden, aan de nieuwe eigenaar, werd de raad door een memo van vijf regels geïnformeerd. Dit vonden wij onacceptabel en hebben een spoeddebat aangevraagd. Steeds moesten wij het nieuws via de media vernemen, dit hoort niet bij de actieve informatieplicht van het college naar de raad toe.
Het Nutsgebouw is voor Alphen aan den Rijn een belangrijk en één van de weinige monumentale gebouwen in het hart van het centrum. Wat er in het nutsgebouw komt en hoeveel dat oplevert voor onze inwoners doet er toe. Daarom wilde de PvdA weten hoe het proces had plaatsgevonden.
In het debat heeft de wethouder het proces naar de nieuwe kopers uit de doeken gedaan en toegegeven dat hij rond de jaarwisseling beter de raad beter had moeten informeren om onduidelijkheid te voorkomen. Daarnaast beloofde hij in de toekomst beterschap op dit en andere projecten. Een toezegging die de PvdA-fractie in de gaten gaat houden.

foto archiefRaadsbesluit archief, archief waardig.

In de raad van maart stond het verplaatsen van het streekarchief naar Leiden op de agenda. Op raadsvoorstel met een duidelijk keuze. Toch ontstond er een vreemde discussie doordat, wethouder, voorzitter en de grootste fractie de vergaderregels naar hun hand wilde zetten.
De PvdA is van mening dat het archief, zeker in een gemeente als Alphen aan den Rijn, met een rijke historie behouden moet blijven binnen de stadsgrenzen. Wel moet dit gebeuren in een gebouw die voldoet aan de eisen volgens de archiefwet en aan een locatie die ruimte biedt om het archief te bezoeken en tentoon te stellen voor een breder publiek. Bij een meerderheid van de raad waren gelijkluidende argumenten te horen.
Hierdoor kwam de wethouder in de problemen want ook zijn eigen fractie was het niet eens met het voorstel. Om het voorstel te redden stelde de voorzitter voor om de Motie ingediend door het CDA als eerste in stemming te brengen. Dat werd door de rest van de raad van de hand gewezen. Toen de wethouder zijn eigen voorstel mondeling amendeerde om de raad tegemoet te komen was de bestuurlijke chaos compleet. Om orde in de chaos te brengen werd er geschorst. Hierna kwam er een mondeling amendement waarin is besloten om nader te kijken naar mogelijkheden om het archief te behouden binnen de gemeente. De discussie over het verleden van Alphen wordt in de toekomst voort gezet.

g sport segoeVerantwoordelijkheid nemen

Ten gevolge van “nieuw en anders” zijn organisaties als Sportspectrum ter ziele gegaan. Binnen Sportspectrum was ook aandacht voor sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Nu behoren ze na de aanbesteding tot de activiteiten van BOOST, een samenwerking tussen verschillende organisaties. Nu hoorde wij al van betrokkenen dat het maar moeizaam van de grond komt. Een van de redenen die gehoord wordt is dat de fondswerving om iets te organiseren slecht lukt. Ook op de informatieavond die er is geweest met BOOST was dit te horen, maar dan informeel.

De SP diende een motie in om extra geld vrij te maken om te helpen het van de grond te krijgen.

De wethouder zegde toe dit te willen bekijken als BOOST de kans heeft gehad, daar was het nu, zo kort na de aanbesteding nog te vroeg voor. De wethouder onderstreepte ook het belang van G sporten.

Vanuit de raad werd niet positief gereageerd op de motie, sterker nog het lag op het bordje van BOOST en het was verder hun probleem.

De bijdrage van de PvdA fractie was dat het de raad is geweest die het nieuw en anders heeft gekozen om het goedlopende G sporten te stoppen en het toe te vertrouwen aan BOOST. Dan rust nu ook bij de raad de dure plicht om toe te zien dat de mensen voor wie het sporten zo belangrijk is in staat worden gesteld om te sporten. Helaas koos de SP niet voor de toezegging van de wethouder. De motie werd geheel voorspelbaar weggestemd.

Toch gaan wij de wethouder aan zijn woord houden als het niet alsnog van de grond komt.

passendezorgPassende zorg voor inwoners betekent meer budget

De term ‘maatwerk’ wordt tegenwoordig vaak gebruikt bij het geven van zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Geen inwoner en geen probleem is hetzelfde, en daarom moet het verlenen van zorg en ondersteuning passen (op maat gesneden zijn) bij de omstandigheden en situatie van inwoners. Maatwerk is dus een middel om de juiste zorg en ondersteuning te geven die past bij de inwoner.

Een gemeente die passende ondersteuning en zorg wil geven aan haar inwoner dient vindingrijk, tijd en budget te hebben. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn probeert passende ondersteuning en zorg te geven aan jong en oud. De gemeente loopt voorop als het gaat om de inzet van wijkteams en het serviceplein. De vraag is of de financiële afspraken die zijn gemaakt binnen het college maatwerk mogelijk maken. Zo heeft elke wethouder een vast budget waar zij hun eigen beleid en maatregelen uit moeten bekostigen. Geld overhevelen van één beleidsterrein (lees wethouder) naar een ander is vanwege de financiële afspraken niet mogelijk. De PvdA-fractie is van mening dat wanneer geld of een financieel plafond leidend wordt voor de zorg en ondersteuning van inwoners maatwerk moeilijk van de grond komt. Hoe kan men passende zorg en ondersteuning leveren aan alle inwoners als er niet meer geld bij kan? Wat gebeurt er als het budget voor zorg en ondersteuning opraakt? Vragen die de PvdA-fractie blijft stellen.