Door op 26 april 2016

Nieuwsbrief April 2016

Verantwoordelijkheid nemen, niet iedereen gegeven blijkbaar.

lxpzZ-swa20close-up1In de raadsvergadering van 21 april is het Financieel onderzoek SWA rapport van Anderson Elffers Felix besproken. Eerder is dit in commissie verband besproken, daarin is gebleken dat het proces voorstel van het college niet goed werd ontvangen in de raad. Gezien de conclusies van het rapport werd meer betrokkenheid van de raad verwacht, het college zegde toe dit te gaan organiseren met een ander procesvoorstel. Verantwoording over de aangetroffen situatie, hoewel het college dat niet zo nodig vond, zou in de raadsvergadering plaatsvinden.

Als fractie waren wij nogal geschrokken van de conclusies, die waren zacht uitgedrukt nogal stevig, De wethouder verantwoordelijk voor het participatie beleid  trok hieruit zijn conclusies en legde het wethouderschap neer. Hier een paar citaten. “AEF concludeert dat het de afgelopen periode ontbroken heeft aan een eensluidend beeld van de toekomstige ontwikkeling van SWA…..Een van de overheersende interpretaties was dat de eigen productieactiviteiten van SWA dienden te worden afgebouwd…..Tegelijkertijd richtte de bedrijfsvoering van SWA zich primair op het realiseren van dekkende financiële resultaten om daarmee de werkgelegenheid voor de medewerkers en de continuïteit van de onderneming veilig te stellen. De afbouw van de eigen productieactiviteiten van SWA werkte hiervoor juist contraproductief. Aangezien een substantieel deel van de kosten van SWA een vast karakter heeft, daalden deze kosten door het afbouwen van de productie niet, terwijl de omzet wel afnam.”   Kort samengevat, SWA moest enerzijds financieel verantwoordelijk opereren, maar werd aan de andere kant beperkt omdat het feitelijk werd afgebouwd.

Zie voor het volledige rapport deze link

Het college was blijkbaar minder geschrokken, zij vonden het herkenbaar en de drie colleges (het is immers een gezamenlijke regeling) onderschreven de conclusies. Maar wat het college wenste te doen met de aanbevelingen bleef onduidelijk, laat staan dat aangeven werd wat er nu van was geleerd. Coalitie partijen maakte het nog bonter, iedereen was betrokken en dus verantwoordelijk. Er werd geen reden gezien om het college aan te spreken. Het was allemaal maar zondebok zoeken. Natuurlijk, de raad had misschien eerder aan de bel kunnen trekken, hoewel dat ook wel gedaan is. Meer dan eens is de particpatie wet en hoe Alphen aan den Rijn dat oppakte besproken en bekritiseerd. Er zijn meerdere moties ingediend aangaande SWA en de doelgroep. Bovendien gaan ze voorbij aan de rol die het college heeft. Naast de rol van de wethouder die over de uitvoering van de participatie wet gaat is de wethouder financiën toezicht houder. Het college zat er bovenop, was verantwoordelijk voor het beleid bij SWA en was betrokken bij de besluitvorming die intern SWA werd genomen.

Bij die rollen en verantwoordelijkheden past ook zelfreflectie als het fout is gegaan.

Helaas dat zat er niet in, het lukte niet om excuses te maken aan de direct betrokkenen en hen die afhankelijk zijn, het lukte niet om te vertellen wat zij nu geleerd hebben, het lukte niet om te vertellen wat ze met de aanbevelingen gaan doen.

Tijdens de schorsing besloten een aantal oppositie partijen een motie van afkeuring in te dienen. Geen motie van wantrouwen, nee afkeuring. De teleurstelling moet duidelijk zijn, pas dan kunnen wij weer naar voren kijken hoe het verder moet. In het rapport staan waardevolle aanbevelingen.

Erfenissen uit het verleden

SteekterpoortBij de informatiemarkt van maart werden we bijgepraat over de ontwikkelingen op een aantal vastgoedlocaties. Deze informatiemarkten kenmerken zich door redelijk informatief gehalte. Het is leuk om aan te horen maar weinig nieuws hoor je er niet. Toch is het goed dat we deze informatie krijgen want op sommige onderwerpen is het beter iets dan niets. Op deze avond werd onder andere de situaties besproken over de Willem Kloosstraat in Hazerswoude Rijndijk, het centrumplan zuid in Boskoop en de Steekterpoort 2 in Alphen aan den Rijn.
Over de Willem Kloosstraat is in het verleden al veel gesproken en er moet vooruit gang gemaakt worden. Alleen passen de uitgangspunten van toen niet meer in de huidige situatie en dit levert onrust op bij de omwonende. Toch is wethouder van As niet bereid om af te wijken van het eerder genomen besluit. Een slechte erfenis uit het verleden.
Ook over het centrumplan zuid in Boskoop had hij een gelijke mening. Door het toenmalige college van Boskoop is een besluit genomen over nieuwbouw en dat kan niet veranderd worden. Maar als je kijkt naar het huidige centrum dat is nu bouwen, bouwen voor leegstand. Weer een erfenis waar de wethouder weigert om iets te ondernemen wat beter past bij deze tijd.
Als laatste punt van de avond was de ontwikkeling van de Steekterpoort 2 bij de containerterminal in Alphen aan den Rijn. Ook hier zijn uitgangspunten door een vorige raad vastgesteld. Hier passen gebouwen die opgaan in de omgeving met een groen\landschappelijk karakter. Helaas, hier moet een enorm distributiecentrum komen van 15 meter hoog en met een vloeroppervlak van 60.000 vierkante meter. Een gebouw dat de gehele omgeving vanuit de polder en N11 zal domineren. Bij dit project gelden de afspraken vanuit het verleden niet meer. Wethouder van As verschuilt zich bij probleem dossiers achter besluiten uit het verleden tenzij het hem anders uitkomt. Hij meet met twee maten.

Verdere bezuinigingen op zorg en jeugdhulp niet uitgesloten

lege-portemonneeHet college kon afgelopen raadsvergadering verdere bezuinigingen op zorg en jeugdhulp binnen onze gemeente niet uitsluiten. Tijdens de bespreking van onder andere de integratie en participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) bleek dat deze kosten zonder extra budget voor rekening van programma 1 zouden komen. Hetzelfde programma waaruit zorg (wmo), jeugdhulp en werk (SWA) worden bekostigd. Een motie van PvdA, GroenLinks, Rijkengouwelokaal, SP en Groene Hart Democraat om de integratie en participatie van statushouders niet ten koste te laten gaan van zorg en jeugdhulp van onze inwoners en verdere bezuinigingen op programma 1 te voorkomen, is helaas weggestemd.

In mei zal het college met een dekkingsvoorstel voor de integratie en participatie van statushouders moeten komen. De PvdA-fractie zal niet accepteren dat zonder extra budget deze kosten worden afgewenteld op de zorg en jeugdhulp van onze inwoners.

Het moet niet veel gekker worden!

IMG_0584Algemeen bekend is dat de verkeerssituatie in het centrum van Boskoop en op het kruispunt Gemeneweg/ Dorpsstraat in Hazerswoude een groot probleem is. De gemeente neemt allerlei lokale maatregelen om de situatie te verbeteren. Soms goede, zoals het vrachtwagenverbod op de Parklaan, soms slechte, zoals het verlengen van de Roemer. De provincie en de gemeente komen binnenkort met voorstellen in het kader van de N207 Zuid problematiek.

Wat schetst nou onze verbazing? Het college van Alphen aan den Rijn heeft een vijfjarige bestemmingswijziging verleend aan Van Uden Logistics (van het Alpherium) om het gebouw van Baas Plantenservice te betrekken op het PCT-terrein in Hazerswoude. Een gebouw met 100 laaddocks voor vrachtwagens.

Dat bedrijf zal veel extra verkeersbewegingen per etmaal opleveren. Omdat Van Uden beloofd heeft niet door het centrum van Boskoop te rijden (Wat is zo’n belofte waard? De Zijde is een openbare weg!) zal veel vrachtverkeer via de Gemeneweg richting het Alpherium rijden!! Dat zal de leefbaarheid van Hazerswoude-Dorp niet ten goede komen.

Bizar is het besluit van het college. Wat de ene wethouder probeert op te lossen, maakt de andere wethouder weer ongedaan!

Bovendien leert het college niet van het verleden. Het PCT- terrein wordt daardoor een gewoon industrieterrein, zoals dat ook fout is gegaan met het ITC- terrein. De ezel en de steen zijn weer van toepassing.

IMG_0582