7 december 2013

Jongeren van politieke fracties werken samen aan speerpunten

JongerenJongeren van de politieke partijen CDA, Nieuw Elan, VVD, PvdA, SP en GroenLinks hebben CDA-fractievoorzitter Marjon Verkleij een aantal speerpunten aangeboden. Deze speerpunten hebben met name betrekking op jongeren in de leeftijd van 16 tot en met circa 30 jaar. Hiervoor is mede gekozen om deze groep (toekomstige) kiezers duidelijk te maken dat ‘nieuwe’ politiek en hun keuze daarover erg belangrijk zijn voor bijvoorbeeld woon-/werk- en opleidingsmogelijkheden.

De samenwerkende jongeren hopen hiermee te bereiken dat deze punten in het coalitie- /raadsprogramma verwerkt zullen worden.

 

Onafhankelijk van politieke voorkeur besloten de jongeren samen te werken aan een visie.
In totaal kwamen de jongeren tot zeven subonderwerpen zoals Werk, Onderwijs, Gezondheid, Huisvesting en Vrije Tijd. Op deze punten vinden alle partijen dat er meer aandacht voor jongeren moet komen. Zo zijn de jongeren het erover eens dat er meer ondersteuning moet komen voor jongeren die met hun kennis en kunde gaan ondernemen en dat de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio moet worden verbeterd. Daarnaast vinden de jongeren dat het woningtekort en de jeugdwerkeloosheid echt moeten worden aangepakt en dat zoveel mogelijk in samenspraak met andere partijen.

 

SPEERPUNTEN/VISIE ‘JONGE POLITICI’
m.b.t. college-/raadsprogramma
periode 2014-2018

 

ONDERWIJS – WERK

Gemeente en bedrijfsleven moet ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar in overleg met elkaar, de randvoorwaarden scheppen voor een goed ondernemersklimaat.

Mede door de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen en een goed vestigingsklimaat te scheppen voor een op de Alphense behoefte afgestemd scala aan opleidingsinrichtingen en –niveaus.

Aansluitend zou de gemeente moeten samenwerken met het onderwijs en het bedrijfsleven om actief beleid te blijven voeren met betrekking tot een adequate aansluiting van het onderwijs in de regio op de arbeidsmarkt. Zo dienen er bijvoorbeeld genoeg kansen te zijn op de arbeidsmarkt in de zin van werkervaringsprojecten en stageplaatsen. Evenals het belang van de maatschappelijk stage, die leerlingen bijbrengt hoe belangrijk maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk is, zou onderstreept moeten worden.
Het is voor de werkgelegenheid, opleidingen en toekomst van de jeugd tevens van belang dat de gemeente ‘vergroening’ stimuleert. Dit maakt ook de lokale economie toekomstbestendig en levert een schonere wereld op voor volgende generaties.
De gemeente zou zich daar waar mogelijk moeten inzetten om het (duurzame) ondernemersklimaat te stimuleren door jongeren te ondersteunen met kennis en kunde wanneer ze ondernemersplannen hebben die de regio ten goed komen.

HUISVESTING

De gemeente moet het bouwen naar behoefte blijven stimuleren voor het in stand houden van voorzieningen in de kernen en wijken. Extra aandacht moet geschonken worden aan huur- en koopwoningen voor starters, senioren en andere huurders die net niet in aanmerking komen voor een (sociale) huurwoning. Hierbij kan gedacht worden aan het verbouwen van lege kantoorpanden, het stimuleren van doorstroming en toekomstgericht (ver)bouwen.
Om dit alles goed te kunnen plannen en uitvoeren en is er een goed beeld nodig van het gemeentelijk vastgoed en de (toekomstige) bevolkingssamenstelling. Bij het toekomstgericht (ver)bouwen hebben duurzame energiemogelijkheden de voorkeur waardoor het milieu gespaard blijft en energieprijzen zouden kunnen dalen.

VRIJE TIJD

Daar waar mogelijk moet de gemeente evenementen (voor en door jongeren) blijven stimuleren, zoals bijvoorbeeld Lakeside, Trekkertrek, stichting Poppodium, e.d..
Tevens moet de gemeente blijven streven naar een afwisselend en aantrekkelijk winkelaanbod binnen de gemeente. Daarbij opmerkend dat grotere winkelketens door hun aantrekkingskracht ook een positief effect kunnen hebben op het bestaansrecht van kleinere winkeliers/ondernemers.

De gemeente moet pro-actief mee blijven denken met  horecaondernemers en jongeren, wat betreft uitgaansgelegenheden. Een mogelijkheid daarbij zou kunnen zijn om alvast op en rondom het huidige Thorbeckeplein ruimte te reserveren tijdens de (voor-)ontwikkeling. Ook qua veiligheid in en rondom de horecagelegenheden moeten gemeente en politie nauw samenwerken. Daarbij als extra aandachtspunt voor de gemeente de controle op naleving van de (nieuwe)leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcohol, waarbij ontmoediging van teveel alcoholgebruik onder jongeren een speerpunt moet zijn.

PARTICIPATIE

De gemeente moet daar waar mogelijk de betrokkenheid van de jongeren bij de samenleving blijven stimuleren. De maatschappelijke stage uit het voortgezet onderwijs kan hier een positieve bijdrage aan leveren, maar ook door deelname aan (sponsor)projecten, vrijwilligerswerk bij scholen, verenigingen en thuis. Initiatieven voor en door jongeren, bijvoorbeeld voetbalveldjes, Skatepark Kenzy of Zeegersloot en ‘de Speaker’, moeten daar waar mogelijk ook worden gestimuleerd door de gemeente.

JONGERENWERK/-RAAD

De samenwerking tussen de gemeente met het Jongerenwerk, de Jongerenraad en overige maatschappelijke organen met betrekking tot jongeren zijn cruciaal. Dit moet worden behouden en waar nodig versterkt.

Jongerenwerk is een goed initiatief om jongeren daar waar nodig te ondersteunen en deze is tevens bezig met een (in een vroeg stadium) effectieve aanpak van het voorkomen van overlast door jongeren in de wijken en kernen. De belevingswereld en (toekomst)visie van de jongeren moet door de gemeente serieus genomen worden en zal door inbreng en aanbevelingen vanuit bijvoorbeeld de Jongerenraad aangedragen kunnen worden.

(OPENBAAR) VERVOER

De gemeente heeft een belangrijke taak om in overleg met rijk, provincie en buurgemeenten de bestaande infrastructuur in stand te houden en daar waar nodig te voorzien van nieuwe verbindingen en verkeers- of vervoersvoorzieningen.
Voor vele jongeren is het gebruik van openbaar vervoer cruciaal en de gemeente moet als gesprekspartner zich inzetten voor goede maar vooral ook efficiënte verbindingen qua openbaar vervoer. Onderzocht moet blijven worden welke nieuwe ontwikkelingen er wenselijk en mogelijk zijn voor een vraaggericht netwerk qua openbaar vervoer. De gemeente moet zorgen voor goed onderhouden en veilige fietsvoorzieningen in de wijken en kernen.

SPORT en GEZONDHEID

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich per november 2013 aangesloten bij een netwerk, de zogenoemde JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) -gemeenten en dit beleid moet doorgetrokken blijven worden.
De gemeente moet diverse projecten (blijven) ondersteunen die te maken hebben met de aanpak van overgewicht bij jongeren en daarbij de samenwerken met bijvoorbeeld scholen, bedrijven, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties stimuleren. Daarbij is een goed aanbod van sportvoorzieningen, zo veel mogelijk in de directe woonomgeving, praktisch. Een ieder zou hiervan gebruik moeten kunnen maken; ook kinderen uit gezinnen in moeilijke financiële omstandigheden. De gemeente en samenwerkende instanties moeten dit ook in de toekomst mogelijk maken.

 

CDA_LogoGroen Links_Logo    Niew Elan_Logo

Mark Vermeulen (CDA)    Erik van Zuylen (Groenlinks)      Janno Meijer (Nieuw Elan)

PvdA_LogoSP_LogoVVD_Logo

Tom Reedijk (PvdA)     Michelle Hoekstra (SP)    Lisette Ens / Jan Willem v.d. Vijver (VVD)