Door op 31 mei 2015

Het standpunt van de PvdA over het huisvesten van arbeidsmigranten in Alphen aan den Rijn

Hotel GroenendijkLogies en vergunningverlening. : problemen voorkomen
Zorg ervoor dat overal in Alphen logies verlenen in strijd is met het bestemmingsplan. Dat leidt ertoe dat waar het geen problemen oplevert logies verlenen door middel van een omgevingsvergunning met voorschriften kan worden toegestaan. Dat kan door een paraplu-bestemmingsplan, maar het kan ook door aan de bestemmingsplannen waarin logies verlenen wordt toegestaan per geval een bepaling toe te voegen waarin het wordt verboden.
Om logies te verlenen heeft men dan altijd een omgevingsvergunning nodig en kunnen altijd voorschriften eraan worden verbonden.
Doe je dat niet, dan kunnen de beleidsregels NIET worden toegepast in de bestemmingsplannen die nu al logies verlenen toestaan.
Dat wil zeggen dat daar ongecontroleerde toestanden kunnen ontstaan zoals in Groenendijk. Niet doen dus.

Logies en regionale economie: Elke gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
Verder is het een beetje te raar dat Alphen aan den Rijn arbeidmigrantenproblemen gaat oplossen voor gemeenten buiten Alphen, regio-gericht kan je ook zeggen dat het overvraagd is als Alphen arbeidsmigrantenproblemen gaat oplossen buiten Holland Rijnland.
We vragen immers wel wat van onze burgers. Ons voorstel is: alleen arbeidsmigranten die economisch gebonden zijn aan Holland Rijnland. Je zou ook kunnen kiezen voor alleen Alphen. Of voor enkele gemeenten.
De PvdA denkt dat het kan door middel van het toevoegen van een bepaling aan de Huisvestingsverordening.

Buitengebied: Geen verrommeling van het buitengebied.
Het is nogal raar als we streng beleid toepassen om bewoning van het buitengebied tegen te gaan (alleen bedrijfswoningen als de bedrijfsvoering dat echt noodzakelijk maakt en alleen in uitzonderingsgevallen burgerwoningen – bv in geval van noodzakelijke sanering van bebouwing), maar wel beleid gaan vaststellen om overal flinke aantallen arbeidsmigranten te laten wonen.
Dat is pas echt ondermijning van het eigen beleid. (Ons inziens ook in strijd met de provinciale Verordening Ruimte, maar daar mogen we ons eigen beleid niet afhankelijk van maken.)
Wonen doen we in de stad en in de kernen. Dat is ook essentieel voor de voorzieningen.

Daarom ons voorstel om tijdelijk enige huisvesting in het buitengebied toe te staan zolang we in de kernen en in de stad nog niet voldoende locaties hebben gerealiseerd. Dat realiseren is overigens een taak voor de huisvesters en niet voor de gemeente. Wel moet de gemeente actief zoeken naar locaties. De PvdA denkt dat ook wel locaties in aanmerking komen grenzend aan de woongebieden, maar thans liggend in bedrijfsgebied. Bedrijfsgebied wordt dan op die plekken omgezet in woongebied. Bedrijfsgebied is zeer ruim voorradig.

Het is in ieder geval raar als we nu arbeidsmigranten in het buitengebied toestaan waar GEEN bedrijfswoning mag komen.
Ons inziens zou het aantal na enige jaren NUL moeten zijn, maar NU zou je een gering getal per locatie moeten toestaan. Hoe meer je toestaat, hoe kleiner de druk wordt om huisvesting in de stad en in de kernen te regelen.
Waarschijnlijk is het nog beter om nu al niets toe te staan: dan ontstaat er een schokeffect met waarschijnlijk een veel beter resultaat dan met een geleidelijke methode. Maar dat vereist durf en gezag.