Door op 20 mei 2013

Economisch actieplan aangenomen in de Alphense Raad

Niets doen is ook een keuze, maar niet die van de PvdA. Afgelopen donderdag is het economisch actieplan aangenomen in de raad. Hieronder de uitgesproken tekst van Ahmed Sajid

De PvdA wil de aanval openen op werkloosheid. Ook onze gemeente moet samen met de ondernemers en scholen snel handelen. Maandelijks komen er 30.000 werklozen in Nederland bij. In Alphen stonden begin 2013 al ruim 2000 personen ingeschreven als werkzoekenden. De werkloosheid loopt op (in april 2013 hadden 1.626 Alphenaren een WW-uitkering), een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen (momenteel zijn er 900 bijstandsgerechtigden), afname van het aantal vacatures en ook de maatschappelijke en financiële risico’s voor de gemeente Alphen aan den Rijn zijn enorm. En dan hebben we het nog niet eens over de verborgen werkloosheid onder jongeren en ouderen.

Het is belangrijk dat de gemeente iedere dag hard werkt om de gevolgen van het rijksbeleid en de economische crisis zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Als het gaat om de bijstand betekent dit, dat er maximaal wordt ingezet op uitstroom door het vinden van betaald werk. Daarvoor hebben we de werkgevers keihard nodig. Het werkgeversservicepunt is het vehikel waarmee we de werkgevers benaderen en de arbeidsmarkt bewerken. Op een zakelijke manier, gericht op de acquisitie van banen en met veel aandacht voor relatiebeheer. Dat is de manier waarop het bedrijfsleven werkt en zo dient de gemeente ook de werkgevers te benaderen.

Dit voorstel tot een convenant Economisch Actieplan draagt bij aan vele en breed gedragen doelstellingen. Werk is één van de belangrijkste speerpunten van onze gemeente. De PvdA is dan ook blij dat de gemeente samen met de vereniging van ondernemingen VOA de krachten bij elkaar hebben gebundeld tegen werkloosheid (en bedrijfsfaillissementen). De VOA is natuurlijk altijd al een belangrijke partner van de gemeente en dit actieplan maakt deel uit van een groter geheel. De gemeente werkt al aan re-integratie (via de SWA) en een actieve benadering van werkgevers (via het werkgeversservicepunt). Dit actieplan legt een belangrijke verbinding tussen de beleidsterreinen Werk & Inkomen en Economische Zaken.

Wij willen de wethouders complimenteren dat ze hier samen de schouders onder gaan zetten. Wij willen ook een pluim uitdelen aan het Ondernemersklankbord. Zij doen echt goed werk bij de coaching/ondersteuning van startende ondernemers. Ze zijn al jaren een gewaardeerde partner van de gemeente en wij gaan ervan uit dat deze samenwerking een goede plek krijgt binnen het Economisch Actieplan en het Ondernemershuis, samen met de VOA.

Voorzitter, ook wij willen echter 3 aanpassingen.

Ten eerste, voor de uitvoering van het actieplan richten VOA en gemeente gezamenlijk een stichting op. Hierbij is het essentieel dat wij lering trekken uit incidenten als met gebiedsontwikkelingen en meer recent met de overeenkomst met de golfbaan. Overdraagbaarheid, aanspraakbaarheid, deelnames e.d. dienen helder, transparant en juridisch waterdicht geregeld te worden.

Ten tweede, de PvdA wil concreet meetbare doelen. Zoals bijvoorbeeld, hoeveel stageplaatsen komen er, hoeveel arbeidsplaatsen, hoeveel geld wordt er precies door ondernemers aangebracht en hoe worden die doelen straks precies gemeten. Dit plan staat of valt met een breed maatschappelijk draagvlak. Én transparantie en meetbaarheid zijn daar het fundament voor.

Ten derde, qua bestuurbaarheid staat in het Convenant dat de stichting Economische Ontwikkelingsraad Alphen (EORA) het activiteitenplan (plus begroting) en de rapportage over haar werkzaamheden en de realisatie van de afgesproken doelen alléén aan het college rapporteert. Wij vragen een reactie van het college hierover. Want de PvdA ziet graag dat we de rapportage ook aan de gemeenteraad doen laten toekomen en ook dat het “echte” plan straks ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Wij verzoeken het college hierop dan ook het voorstel aan te passen aan de gemeenteraad.

Voorzitter ter afsluiting de financiële dekking.

Uit de brief van het college gisteren blijkt dat de dekking voor 2013 vooralsnog wordt gehaald uit de post onvoorzien, met daarbij de toezegging dat dit een tijdelijk dekkingsvoorstel is dat terugkomt bij de integrale afweging in juni wanneer wij de Business Review bespreken. Ook voor de volgende jaren worden op dat moment de middelen beschikbaar gesteld. De PvdA wil investeren in werkgelegenheid en geeft dit onderwerp topprioriteit. Wij zijn bereid om de gevraagde middelen beschikbaar te stellen, deze lijn zullen wij doortrekken bij de bespreking van de Business Review. Wij gaan dan ook van harte akkoord met dit voorstel.