Door op 19 maart 2014

De PvdA heeft vragen gesteld over Rijnpark en Latexfalt

(Foto: Van Egmond)

(Foto: Van Egmond)

Mede namens de VVD, D66 en het CDA heeft de PvdA de volgende vragen gesteld.

Bij besluit van 20 juni 2011 hebben burgemeester en wethouders van Rijnwoude geweigerd aan Latexfalt B.V. een milieu-veranderingsvergunning te verlenen voor een inrichting voor het vervaardigen van producten voor vloeren, daken, wegenbouw en industrie, gelegen op het perceel Hoogewaard 183 te Koudekerk aan den Rijn.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in beroep op 18 april 2012 dit besluit vernietigd omdat het in strijd met artikel 3:46 van de Awb niet deugdelijk was gemotiveerd.
Vragenstellers hebben vernomen dat er daarna in 2013 gezamenlijk door Rijnwoude, Latexfalt, de Milieudienst West-Holland en de Milieudienst Rijnmond onderzoek is gedaan naar de milieukundige situatie van

.

  1. Is het juist dat geconcludeerd kan worden dat de huidige milieuvergunning toereikend is voor de huidige bedrijfsactiviteiten en voor een zekere toekomstige uitbreiding van Latexfalt, een en ander binnen de geldende geurcontour?
  2. Heeft het college na de uitspraak een nieuw besluit genomen of is het college voornemens een nieuw besluit te nemen? Zo, ja, wanneer?
  3. Uitgaande van het verrichte onderzoek met de bij 1. vermelde conclusie, is dit van grote betekenis voor de mogelijkheid om met succes het voorontwerpbestemmingsplan “Rijnpark” dat voor inspraak van 3 januari 2013 tot en met 13 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, als ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen met inbegrip van beantwoording van de inspraakreacties. Eindelijk zal het daarna mogelijk worden om in Koudekerk aan den Rijn nieuwe woningbouw tot stand te laten komen op voormalig bedrijventerrein waarmee aan een deel van de woningbehoefte wordt voldaan en het benodigde draagvlak voor voorzieningen versterking krijgt.
    Wanneer is het college voornemens deze procedurestap te zetten?