Door op 2 oktober 2014

Bibliotheek dreigt te verdwijnen uit Hazerswoude-Rijndijk.

cq5dam.web.384.614Bij de herbestemming van het voormalig gemeentehuis van Rijnwoude heeft het college besloten de bibliotheek te schrappen. Dat is vreemd. Pas in 2015 wordt een visie op het bibliotheekwezen voorzien.
Het college neemt daar nu al een voorschot op door de bibliotheek te schrappen ongeacht de uitkomst van die visie. Als de raad besluit dat er een bibliotheek in Hazerswoude-Rijndijk moet blijven, is er geen locatie. De huur van de huidige locatie in het voormalige Rabobank kantoor is namelijk per 1 mei 2015 opgezegd.
De PvdA vindt dat een verkeerde gang van zaken. Door een vastgoedtransactie van de ene wethouder wordt het beleid van een andere wethouder gefrustreerd. Die andere wethouder is wethouder van wijken en kernen. Het kernenbeleid wordt hiermee geweld aangedaan.
Het afbraakbeleid is begonnen, ondanks duidelijke besluitvorming in de Raad van Rijnwoude.
De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het college.

College Burgemeester & Wethouders
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

02 oktober 2014

Geacht college,

Betreft: Vragen conform artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad
Onderwerp: Bibliotheek Hazerswoude-Rijndijk

Een citaat uit de brief van 18 september 2014 van het college:
Toekomstvisie huisvesting bibliotheek:
De bibliotheek is thans gehuisvest in het voormalig kantoor van de Rabobank aan de Da Costasingel. Het reeds opgezegde huurcontract loopt af per 1 mei 2015. In het voorbereidend overleg tijdens de afgeronde initiatieffase is steeds uitgegaan van de mogelijkheid tot herhuisvesting van de bibliotheek binnen de contouren van de herbestemming/herontwikkeling. Momenteel bestaat binnen de herbestemming/herontwikkeling aan de oostzijde de mogelijkheid een bibliotheek te huisvesten. In navolging op een integrale afweging is besloten de toekomstvisie op het bibliotheekwezen te Alphen aan den Rijn te heroverwegen. Een nieuwe visie wordt voorzien in maart 2015, waarmee de herhuisvesting van de bibliotheek binnen deze ontwikkeling niet meer opportuun is en uit de randvoorwaarden en/of uitgangspunten kan worden geschrapt. Op basis van besluitvorming inzake de toekomstvisie voor de bibliotheek zal blijken óf een bibliotheek in welke vorm dan ook nog relevant is op/nabij deze locatie.

Kader
Er is rekening gehouden met de volgende kaders:
– besluitvorming in de voormalige gemeente Rijnwoude
– het vigerend coalitieakkoord
– Staatssteun (Europese wet- en regelgeving)

Hierover willen wij u de volgende vragen stellen:

1. Op welke wijze is er rekening gehouden met de besluitvorming in de gemeente Rijnwoude (kader 1)? De gemeente Rijnwoude heeft besloten tot herhuisvesting van de bibliotheek in het voormalige gemeentehuis. Het besluit van het huidige college is in strijd met het besluit dat de raad van Rijnwoude genomen heeft.

2. Is het niet bijzonder dat in het kader van een vastgoedtransactie een voorschot genomen wordt op de toekomstvisie en de uitwerking daarvan op het bibliotheekwezen?

3. Is het genomen besluit ook niet in strijd met het vastgestelde kernenbeleid waarbij de vitaliteit van de kernen voorop staat?

4. Is het college ook van mening indien de raad besluit tot het behouden van de bibliotheek in Hazerswoude-Rijndijk de huisvesting ervan een probleem zal kunnen opleveren? Ook mede omdat de huur van de huidige locatie per 1 mei 2015 is opgezegd.

5. Is het college alsnog bereid om de optie open te houden wat betreft herhuisvesting van de bibliotheek in het voormalige gemeentehuis?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de PvdA fractie,

Henk Goes