Door op 20 mei 2013

Berichten uit Rijnwoude

Over Herbestemming gemeenthuis, Maximabrug , Ds. van den Boschstraat in Hazerswoude-Dorp en het Wijk- en Kernenbeleid.

Herbestemming gemeentehuis

Na de fusie met Alphen aan den Rijn en Boskoop komt het gemeentehuis aan het Frederik van Eedenplein in Hazerswoude-Rijndijk vrij.

De Partij van de Arbeid is blij dat er een goede functie voor is gevonden. Het ziet er naar uit dat het gaat lukken om er een gezondheidscentrum in te vestigen. De initiatiefgroep bestaat uit huisartsen, fysiotherapeuten, een apotheker en een tandarts. Daarbij is een fitnesscentrum aangesloten en de verhuizing/ modernisering van de bibliotheek maakt ook deel uit van deze plannen. Mogelijk sluiten zich nog anderen bij dit initiatief aan.  SCAL en bijv. logopediste, diëtiste wordt onderzocht.

Het is goed dat deze centrumfuncties bij elkaar en bij de winkels aan de Da Costasingel een plaats krijgen. De gezamenlijke huisvesting schept nieuwe contacten en maakt het mogelijk dat met één bezoek aan het centrum gemakkelijk meerdere doelen worden bereikt.

Maximabrug

In de gemeenteraden van Rijnwoude en Alphen aan den Rijn is al besloten op welke plaats de Maximabrug moet komen: het is locatie 1A die aan de noordzijde ten oosten van de Landlustweg uitkomt. Nu is het bestemmingsplan aan de orde. De bouw van de Maximabrug zal ernstige verkeers- en milieuproblemen in Koudekerk oplossen en op den duur ook bijdragen aan een oplossing voor zulke problemen in Alphen aan den Rijn. Het is onvermijdelijk dat aan de noordzijde van de Oude Rijn een deel van het groene gebied wordt aangetast door de aansluitende wegen, maar het is wel de minst slechte oplossing.

Van groot belang is dat de brug in het landschap gaat passen, maar ook dat de nieuwe wegen er niet voor zorgen dat woningen te veel geluidhinder krijgen. De Partij van de Arbeid heeft er daarom op aangedrongen nog eens precies te kijken of er voldoende geluidwerende maatregelen worden getroffen. Er mag geen extra milieuprobleem worden gecreëerd. We hebben daarom doorgevraagd waarom er aan de noordkant wel een geluidsscherm aan de westzijde van de toevoerweg naar de brug is gepland, maar niet aan de oostzijde. Wellicht is het nodig dat het plan daar wordt aangepast.

 Ds. van den Boschstraat in Hazerswoude-Dorp

Ieder weet dat de bouw van woningen hevig in het slop zit en dat daardoor grote economische problemen ontstaan. We mogen daarom blij zijn dat de woningbouwvereniging Habeko toch het plan heeft om in Hazerswoude-Dorp te bouwen. Aan de Ds. van den Boschstraat zijn al veel woningen dichtgetimmerd wat een akelig beeld geeft. Snel bouwen is gewenst. Uiteraard is nodig dat precies gebouwd wordt waar behoefte aan is. Habeko wil dat doen; er komen 24 levensloopbestendige appartementen waar vooral senioren graag naartoe willen. De plaats is daarvoor heel geschikt: nabij het zorgcentrum Driehof. Ook zijn er zes eengezinswoningen gepland.

Het aantal woningen wordt dus uitgebreid: nu zijn er 18 woningen, er komen er 30. Voorwaarde is dat het geen “prop”-plan wordt waardoor er bijvoorbeeld parkeerproblemen ontstaan. Wij vinden dat Habeko dat keurig heeft opgelost. Het totale bouwplan past vrijwel geheel in het volume dat het geldende bestemmingsplan toelaat en waar omwonenden dus ook op rekenen. De welstandscommissie heeft enkele aanbevelingen gedaan waarop Habeko het bouwplan heeft aangepast: zo is aan de achterzijde het beeld van een galerijflat sterk verbeterd door verticale elementen aan te brengen.

Het is belangrijk dat er in onze kernen gebouwd wordt waar behoefte aan is en dat de ruimte goed wordt gebruikt. Hoe beter we die benutten, hoe meer we hebben aan ons Groene Hart-buitengebied voor recreatie, landbouw en natuur.

Wijk- en Kernenbeleid

Een volgende keer zal door de PvdA uitgebreid stil gestaan worden bij het wijk- en kernenbeleid. Op 13 februari heeft de fractie meegedaan met een belanghoudersbijeenkomst bij Habeko. Gesproken is over het belang va de dorpse kwaliteiten en het belang om die overeind te houden. Samen met de vrijwilligers wil Habeko Wonen zich sterk maken voor de dorpse kracht, die tot uiting komt in wonen, samenleven en zorgdragen voor voorzieningen. Op 5 april is een bezoek gebracht aan de gemeente Haarlemmermeer, een gemeente met 26 kernen. Komende weken zal de fractie van de PvdA aanwezig zijn op de kerncontactavonden in Rijnwoude om ook van de inwoners te horen hoe zij zich willen organiseren. Wordt vervolgd dus.

Namens de fractie van de PvdA Rijnwoude