Door op 26 oktober 2014

Vragen aan het Alphense College aangaande het sociaal domein

sociaal_domein‘Buiten het zicht van de gemeenteraad en de inwoners worden ingrijpende beslissingen voorbereid. Beslissingen die ons allemaal raken, want als we het arbeidsmarktbeleid niet goed uitvoeren zijn de financiële en maatschappelijke gevolgen op termijn enorm. Het gaat over vragen als; wie krijgt er straks nog een beschutte werkplek? Wie krijgt er nog hulp bij het vinden van werk? En wie dus helemaal niet. En op grond waarvan wordt straks bepaald of een werkgever loonkostensubsidie kan krijgen om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen?
Het is bekend dat de goedkoopste oplossing is om mensen helemaal geen aanbod te doen en hen thuis op de bank te laten zitten. Maar dat is niet de kant die de PvdA op wil. Wij vinden dat werkgevers, werknemers, werkzoekenden en politiek moeten meepraten over deze onderwerpen. Dat begint met de juiste informatie. Daarom hebben wij onderstaande vragen gesteld aan het college.’

Betreft: Vragen conform artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad
Onderwerp: budgetten sociaal domein

Recent zijn de macro-budgetten bekend geworden voor het uitvoering van taken binnen het sociale domein.

• De participatie-uitkering (voorheen inkomensdeel) bedraagt 5,2 miljard.
• Via het gemeentefonds is 1,8 miljard beschikbaar voor de uitvoering van de Participatiewet en de bijzondere bijstand.
• De integratie-uitkering sociaal domein is opgebouwd uit drie componenten, te weten jeugd (3,9 miljard), Wmo (3,5 miljard) en re-integratie/participatieweg (2,9 miljard)

In tegenstelling tot vorige jaren zijn deze budgetten niet geoormerkt. Ook heeft het Rijk de gemeenten geen bestedingsverplichting opgelegd. Hiermee hebben de gemeenten maximale vrijheid om de budgetten in te zetten op de wijze die het best passend is bij de lokale situatie.

Het gevolg is echter ook dat middelen die zijn verstrekt voor sociaal beleid zijn ‘verscholen’ binnen de totale gemeentelijke begroting. Voor de gemeenteraad is het van belang om inzicht te hebben in de verdeling van deze budgetten over de diverse beleidsterreinen.

De PvdA-fractie verzoekt het college om een overzicht van de bedragen die van Rijkswege zijn ontvangen als participatie-uitkering, voor participatiewet en de bijzondere bestand en de integratie-uitkering. Gezien de beleidsmatige keuzes die worden gemaakt in de verordening voor het sociale domein die op 30 oktober aan de raad wordt voorgelegd, stellen wij beantwoording op korte termijn zeer op prijs.

Betreft: Vragen conform artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad
Onderwerp: resultaten re-integratie

Het college heeft als uitgangspunt gekozen dat sociaal beleid wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van het Rijk. Op eerdere vragen van de PvdA naar aanleiding van het essay van Kim Putters (Sociaal Cultureel Planbureau) die gemeenten waarschuwde zich ‘niet rijk te rekenen’ omdat substantiële besparingen door nieuw beleid de eerste jaren nog niet verwacht mogen worden, heeft het college geantwoord dat in Alphen aan den Rijn geen tekorten zullen ontstaan omdat de nieuwe aanpak tot structureel lagere kosten zal leiden. In lijn met deze redenering wordt in de begroting 2015-2018 dan ook geen extra budget gereserveerd voor sociaal beleid.

De PvdA wil deze argumentatie volgend jaar kunnen toetsen aan de behaalde resultaten. Verder willen wij kunnen vaststellen of het binnen beschikbare budget mogelijk is om evenveel werkzoekenden te ondersteunen als voorheen en wat daarvan het resultaat is. Een 0-meting achten wij hiervoor noodzakelijk. Wij hebben daarom de volgende vragen:

• Kan het college aangeven hoeveel mensen in 2013 en 2014 zijn aangemeld bij de Startbaan?
• Is bekend hoeveel mensen in 2013 en 2014 zijn uitgestroomd naar betaald werk?
• Heeft het college een streefcijfer of prognose voor het aantal mensen dat in 2015 via de Startbaan wordt voorbereid op betaald werk?
• Zo ja, hoeveel formatie c.q. budget is hiervoor gereserveerd in 2015 en volgende jaren?

Betreft: Vragen conform artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad
Onderwerp: Garantiebanen

In het kader van de Participatiewet en het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over 125.000 garantiebanen waarvoor arbeidsgehandicapten met voorrang in aanmerking komen. Wajongers en mensen op de wachtlijst Wsw hebben een bijzondere positie want aan deze groepen wordt prioriteit gegeven. De verdeling tussen particuliere en publieke sector, alsmede de verdeling over de 35 arbeidsmarktregio’s leidt ertoe dat de overheid in Holland Rijnland ongeveer 220 extra (!) plaatsen moet realiseren.

De PvdA heeft naar aanleiding van deze cijfers de volgende vragen:

• Wat is het aantal arbeidsgehandicapten dat de gemeente Alphen aan den Rijn momenteel in dienst heeft (graag uitsplitsen naar dienstverband bij de gemeente en detachering)?
• •Wat is het streefgetal voor de gemeente in 2015 en verder?
• Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor de invulling van de garantiebanen binnen de gemeentelijke organisatie?
• Welke voorbereidingen zijn reeds getroffen om volgend jaar aan de banenafspraak invulling te kunnen geven?

Betreft: Vragen conform artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad
Onderwerp: dagbesteding versus beschut werk

Op 23 oktober heeft Binnenlands Bestuur een publicatie gewijd aan het onderzoek van brancheorganisatie Cedris. De onderzoeksresultaten zijn relevant voor de keuzes die gemeenten maken met betrekking tot beschut werk. Alphen aan den Rijn heeft deze keuze nog niet gemaakt. De PvdA vraagt het college om een reactie naar aanleiding van de volgende passages:
‘Het kost een gemeente meer geld om iemand met een zware arbeidshandicap in een ‘participatievoorziening’ zoals dagbesteding of vrijwilligerswerk te hebben dan om deze persoon op een beschutte werkplek te laten werken’ (….) ‘Volgens Cedris zijn de kosten voor begeleiding van iemand die vier dagen in de week naar een dagbesteding gaat hoger dan de kosten voor begeleiding van iemand die vier dagen per week beschut werk doet’

Verder hebben wij de volgende vragen:
• Is het college voornemens om beschut werk aan te bieden?
• Zo ja, bij welke professionele organisatie is de uitvoering belegd?
• Zo nee, heeft het college extra middelen gereserveerd om duurdere dagbesteding te kunnen aanbieden?
• Houdt het college in haar afwegingen rekening met oplopende maatschappelijke kosten, zorgkosten, overlast en schuldenproblematiek wanneer geen of onvoldoende beschut werkplekken worden gerealiseerd?