Door op 20 juli 2013

Stichting Golfcourse moet afspraken nakomen

Afgelopen donderdag (11 juli 2013) heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een motie van de PvdA over het golfterrein unaniem aangenomen. De financiële kwestie rond het golfterrein was aanleiding voor het indienen van deze motie.

Het golfterrein is sinds 1986 door de gemeente in erfpacht uitgegeven aan Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot (SOGZ). Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en exploitatie van het golfterrein. Deze verantwoordelijkheden staan genoemd in een overeenkomst gesloten door de gemeente en SOGZ. In deze overeenkomst staat ook dat SOGZ eventuele winsten (na aftrek van de kosten voor het beheer) moet afdragen aan de gemeente. Sinds het sluiten van deze overeenkomst heeft de gemeente geen winsten van SOGZ ontvangen. Volgens het jaarverslag van de stichting heeft SOGZ namelijk geen winst gemaakt. De winsten in de afgelopen jaren zijn gemaakt door Vereniging Golfclub Zeegersloot (hierna: vereniging) die het onderhoud en exploitatie van SOGZ heeft overgenomen. De winsten van de vereniging worden niet afgedragen, omdat de gemeente geen overeenkomst of geen afspraken heeft met de vereniging over eventuele winsten.

Onlangs is de gemeenteraad geïnformeerd over de naleving van de overeenkomst uit 1986 tussen de gemeente en SOGZ. Een complex verhaal volgens de gemeenteraad. Het feit dat de bestuurders van SOGZ dezelfde zijn als de bestuurders van de vereniging maakt het verhaal ook merkwaardig. Het college heeft op verzoek van de gemeenteraad alle feiten op een rij gezet. In een commissievergadering heeft de raad deze feiten besproken en heeft de raad in meerderheid aangegeven dat de overeenkomst en de afspraken die zijn gemaakt over het afdragen van winsten door SOGZ nageleefd dienen te worden. Naar aanleiding van deze wens en discussie heeft de PvdA-fractie een motie ingediend.

In deze motie wordt het college verzocht in gesprek te gaan met SOGZ over het naleven van de huidige overeenkomst, zodat SOGZ transparant te werk gaat en aanspreekbaar is voor het nakomen van de gemaakte afspraken. Daarnaast worden in deze motie kaders gesteld aan toekomstige overeenkomsten ten aanzien van het golfterrein. Tenslotte wordt gevraagd om de eerstvolgende gelegenheid aan te grijpen om de huidige overeenkomst met SOGZ te herzien.

De PvdA is blij met de unanieme steun vanuit de raad. “Ik wil de fracties die deze motie mee indienen of steunen bedanken, want met deze motie kunnen we stappen gaan zetten”, Gülhan Keskin-Akdemir. Stappen moeten volgens de PvdA gezet worden. Het is van belang om iedereen die gemeenschapsgeld ontvangt gelijk te behandelen. Als de gemeente hard optreedt tegen een bijstandsgerechtigde die soms ook onbewust arbeid gerelateerd werk heeft verricht, dan moet de gemeente volgens de PvdA-fractie op dezelfde wijze optreden tegen iedereen die gemeenschapsgeld ontvangt en zich niet aan de afspraken houdt. Tot slot doet de PvdA-fractie een moreel beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van SOGZ teneinde een transparante organisatie voor het beheer en exploitatie van het golfterrein te kunnen realiseren. Het opvolgen van regels en de wet is natuurlijk goed en dat moet natuurlijk ook, maar is tegenwoordig niet altijd voldoende. Soms moet je ook handelen naar wat maatschappelijke verantwoordelijkheid van je verwacht. Wat juridisch kan hoeft namelijk niet altijd maatschappelijk verantwoord te zijn